ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 1  จริยธรรมการวิจัยในคนประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 3  คณะกรรมการด้านการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลศรีธัญญา
 4  คณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลเลิดสิน
 5  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 6  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพิจิตร
 7  คณะกรรมการจัดการความรู้
 8  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 9  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 10  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเร์นเอเชีย
 11  ดร.นวิยา นันทพานิช
 12  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลสระบุรี
 13  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 14  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 15  พิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 16  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (นส.สำราญ บุญรักษา)
 17  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 18  คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร
 19  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 20  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 (เบญจวรรณ ประจวบลาภ)
 21  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์
 22  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 23  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 24  คณะกรรมการพัฒางานวิจัยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 25  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 26  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
 27  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 28  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น
 29  คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
 30  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 31  คณะกรรมการวิจัยสถาบันประสาทวิทยา
 32  ผศ.ดร. ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 33  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
 34  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุยษ์
 35  นางอัญชลี เพชรเรือง
 36  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 37  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และจริยธรรม ศูนย์การแพทย์ รพ.กรุงเทพ
 38  นายพรเทพ แสงสุวรรณ
 39  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 40  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 41  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 42  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต
 43  คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์
 44  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 45  สิตา สโมสร
 46  คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์
 47  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง
 48  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์
 49  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 50  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[1][2][3]
     
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org