ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 1  คณะกรรมการด้านการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลศรีธัญญา
 2  คณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลเลิดสิน
 3  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลพิจิตร
 5  คณะกรรมการจัดการความรู้
 6  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 7  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 8  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเร์นเอเชีย
 9  ดร.นวิยา นันทพานิช
 10  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลสระบุรี
 11  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 12  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 13  พิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 14  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (นส.สำราญ บุญรักษา)
 15  คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันบำราศนราดูร
 16  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 17  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
 18  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 (เบญจวรรณ ประจวบลาภ)
 19  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์
 20  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 21  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 22  คณะกรรมการพัฒางานวิจัยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 23  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 24  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์
 25  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 26  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น
 27  คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
 28  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 29  คณะกรรมการวิจัยสถาบันประสาทวิทยา
 30  ผศ.ดร. ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
 31  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
 32  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุยษ์
 33  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 34  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และจริยธรรม ศูนย์การแพทย์ รพ.กรุงเทพ
 35  นายพรเทพ แสงสุวรรณ
 36  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 37  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 38  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 39  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต
 40  นางอัญชลี เพชรเรือง
 41  คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์
 42  สิตา สโมสร
 43  คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์
 44  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง
 45  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์
 46  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 47  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา
 48  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 49  นายกมลภู ถนอมสัตย์
 50  ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม)

[1][2][3]
     
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org