ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1053   น.ท.หญิง อาทิตยา ดวงมณี   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
1054   ดร.อรวรรณ สุภาพึ่ง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
1055   ศ.พญ.นวพรรณจารุรักษ์   1655/373 คอนโดดิแอสเดรส อโศก แขวงักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
1056   นพ.พิพัฒน์ ชุมเกษียร   ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กทม.10310
1057   นางศันสนีย์ ยุวาพัฒน์   7 หมู่6 ถ.สุขุมวิท บ้านคลองทุเรียน ต.ซากพง อ.แกลง ระยอง 21190
1058   รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
1059   เภสัชกรหญิง ผศ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์   คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
1060   ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ   คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
1061   ผศ.ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์   คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
1062   พว.ธัญยธรณ์ มงคลสุขภิรมย์   กลุ่มการพยาบาล รพ.พิจิตร 136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
1063   พ.ท.สุบิณ จองวรรณศิริ   สนง.ทหารพัฒนา นทพ. ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210
1064   รศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ภาควิชาการพยาบาลและสารณสุข 420/1 ถ.ราชวี เขตราชเทวี กทม.10400
1065   รศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ภาควิชาการพยาบาลและสารณสุข 420/1 ถ.ราชวี เขตราชเทวี กทม.10400
1066   อ.ดร.วิภาศิริ นราพงษ์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
1067   ทันตแพทย์   คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1068   เภสัชกรหญิง ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม   คณะแพทย์ศาสตร์ ม.บูรพา
1069   รศ.ดร.พัชรี วรกิจพูนผล   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
1070   สุชาดา ธนภัทร์กวิน   ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.วชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
1071   น.ส.สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น   คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
1072   อัมพร ฮั่นตระกูล   กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
1073   ผศ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
1074   ธัญวิสิษฐ์ เจริญยิ่ง   คณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานี
1075   ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
1076   รศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ์   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
1077   นายชาญยุทธ ป้องกัน   งานธนาคารเลือด กลุ่มงานพยาธิวิทยาลินิกและเทคนิกการแพทย์ รพ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
1078   รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
1079   พ.ท.ผศ.ธีรยศถ์ นิมมานนท์   ภาควิชาพยาธิวิทยา วพม. 317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
1080   ผศ.ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
1081   ผศ.ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
1082   ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์   คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ต.พลวง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี
1083   นพ.กช พิทักษ์วงศ์โรจน์   รพ.พระนครศรีอยุธยา ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 13000
1084   น.ส.ลักขณา ศิรถิรกุล   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
1085   ผศ.ดร.เนตรทอง นามพรม   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
1086   น.ส.จริยา กฤติยาวรรณ   คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000
1087   ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
1088   น.ส.ยุวธิดา ทศานนท์   ส่วนสารบรรณและนิติการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
1089   ยุบุญ พฤหัสไพลิน   ม.เทคโนโลยีรามงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ต.พลวง ถ.บำราศนราดูร อ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
1090   สุภิญญา แย้มรัตน์   131/7 หมู่10 ต.พลวง ถ.บำราศนราดูร อ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี 22210
1091   ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
1092   ผศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ เกียรติสิน   คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
1093   ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี   วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
1094   ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล   วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
1095   ดร.ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงชัย   ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
1096   ว่าที่ ร.ต.ดร.ปรีดา ม่วงมี   ร้านขายยาพีช ฟาร์มาซี 122/7 ถ.ข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
1097   ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ   ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
1098   ศศิธร เตชะมวลไววิทย์   วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
1099   นนทกร ดำนงค์   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
1100   ศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล   คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1101   สุภาภรณ์ ลมูลศิลป์   ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 582 หมู่12 ต.สามพร้าว อ.เมือง อุดรธานี 41000
1102   พ.ต.หญิง นภาเพ็ญ จันทขัมมา   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org