ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
201   รศ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
202   รศ.พรชัย มูลพฤกษ์   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
203   รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
204   รศ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
205   รศ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
206   รศ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
207   รศ.ชาติชาย ภูกาญจนมรกต   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
208   ผศ.อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
209   พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
210   อ.ธเนศ วัฒนะพงศ์   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
211   อ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
212   อ.สรศักดิ์ ศุภผล   รพ.รามาธิบดี / คณะแพทยศาสตร์ ภ.ออร์โธปิดิกส์
213   ผศ.วรรณา คงสุริยะนาวิน   ม.มหิดล / คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
214   น.ส.สุมาลี ประไพตระกูล   หน่วยวิจัยคลินิก ม.มหิดล ที่อยู่ผิด
215   ดร.เปรมวดี คฤเดช   วิทยาลัยเกื้อการุณย์ ถนนขาว สามเสน ดุสิต กทม. 10300
216   ผศ.นพ.พีพัฒน์ ชคัตประกาศ   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
217   รศ.พญ.ปราณี พลังวชิรา   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
218   รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
219   ผศ.พญ.กรทอง อัศวาณิชย์   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
220   ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
221   อ.พญ.วาสุณี เตียวตรานนท์   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
222   อ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
223   อ.พญ.วสากร เกตุประยูร   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
224    รศ.ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล   ม.มหิดล / คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ภาควิชาเภสัชวิทยา
225   นายทวีทรัพย์ เหลืองนทีเทพ   Gleneagles crc
226   ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน   ม.เชียงใหม่ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
227   นพ. บรรจง มไหสวริยะ   รพ.ศิริราช ภาควิชาออร์ไธปิดิคส์
228   ทญ.นวลฉวี หงษ์ประสงค์   ม.จุฬาฯ / คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
229   รศ.ดร. พาลาภ สิงหเสนี   ม.จุฬาฯ หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยเคมีวัตถุ อาคารสถาบัน 2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62, ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ
230   ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ   ม.เชียงใหม่ / ภาควิชาทันตวิทยา พยาธิวิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
231   นายวรพงษ์ ปัญญายงค์   ม.สงขลานครินทร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
232   นายไพบูลย์ จึงสุวดี   ม.อุบลราชธานี / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
233   ผศ.วาสนา ศิริรังษี   ม.เชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
234   รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต   ม.มหิดล / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
235   น.ส. ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ   ม.นเรศวร / คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
236   น.ส.นฤมล บำรุงสวัสดิ์   ม.นเรศวร / คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
237   ผศ.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์   ม.มหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ภาควิชาสรีรวิทยา
238   รศ.รวี เถียรไพศาล   ม.สงขลานครินทร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา
239   นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย   บริษัทแอสตร้าซเนต(ประเทศไทย)
240   ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต   ม.เชียงใหม่ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
241   คุณบุษรา สุขพณิชนันท์   ผอ.โครงการปกป้องอาสาสมัครในการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (USAMRMC-AFRIMS) 315/6 ถ.ราช
242   คุณสมจิตร ปฏิมาอารักษ์   Janssen-Cilag (Thailand) Ltd.
243   น.ส.สุพรพันธ์ ศรีวงศิตานนท์   Lundbeck ICR Asia Pacific
244   ดร.รัตติมา จีนาพงษา   ม.นเรศวร / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
245   คุณพิเชฐ กมลรุ่งสันติสุข   บ.ไบเออร์ไทย จำกัด
246   พญ.บุญเชียร ปานเสถียรกุล   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
247   รศ.ดร.พักตร์พริ้ง แสงดี   กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
248   รศ.ดร.ชัยชาญ แสงดี   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเภสัชวิทยา
249   รศ.ดร.นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา   ม.มหิดล / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเภสัชวิทยา
250   นางสาวธีระพร พิไลวงศ์   ม.ขอนแก่น / ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org