ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
401   รศ.นพ.สุชาติ ไชยเมืองราช   รพ.รามาธิบดี /ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
402   รพีพรรณ อุปการ   รพ.ศิริราช / หอผู้ป่วย 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 11/1 รพ.ศิริราชพยาบาล
403   ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ   คณะศัลยศาสตร์ ม.หัวเฉียว (ที่อยู่ผิด)
404   น.ส.สุกัญญา พันคำเมือง   รพ.ศิริราช / ตึก 84/2 2 รพ.ศิริราช
405   อ.เบญจพร ตันตสูติ   ม.มหิดล / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล (ลาออก ย้ายที่อยู่)
406   อ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล   ม.มหิดล / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
407   ผศ.วสี ตุลวรรธนะ   ม.จุฬาฯ / ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
408   ภญ.อิสรีย์ เพี้ยนศรี   Pfizer international (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
409   ภญ.ประวรดา ชลสุข   Pfizer international (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
410   พญ.ศันสนีย์ ธีรเชษฐมงคล   (ไม่ทราบที่อยู่ใหม่)
411   ภญ.วัลภา เตียสุวรรณ   Pfizer international (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
412   พญ.ปาจรีย์ ลิลิตการกุล   ม.จุฬาฯ / ภาควิชาเภสัช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
413   ฟ้ารุ่ง สุขพิทักษ์   รพ.เซ็นหลุยส์ ถนนสาทร ยานนาวา กทม
414   พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานพัฒนางานวิจัย 315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
415   ผศ.ฐาปนีย์ น้ำเพชร   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภ.การพยาบาลศัลยศาสตร์
416   ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
417   อ.ปฐมาภรณ์ ทองเติม   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
418   ผศ.สมศรี เจริญหล้า   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
419   ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์   ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
420   น.ส.วิภาพร เอกศิริวรานนท์   ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
421   อ.รัตนา อยู่เปลา   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
422   อ.วาริศรา วิเศษสรรพ์   ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
423   ผศ.สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
424   ผศ.ศุภาว์ เผือกเทศ   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
425   นพ.ทรงศักดิ์ เสรีโรดม   รพ.สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองจ.สุราษฎร์
426   รศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ   ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
427   อ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี   ม.จุฬาฯ / ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
428   พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล   รพ.รามาธิบดี / ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
429   คุณ พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์   รพ.รามาธิบดี / ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี
430   พันโทหญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
431   คุณอมรา ไชยกาญจน์   ม.ธรรมศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์
432   คุณอนงค์นาฎ งามจริยาวัตร   ม.ธรรมศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์
433   ดร.อารี เพชรเลิศ   ม.ธรรมศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์
434   อ.ชลพร เศวตสุวรรณกุล   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
435   อ.สกุลรัตน์ เตียววานิช   ม.มหิดล/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
436   ผศ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์   ม.สงขลานครินทร์ / ภ.จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
437   คุณโยทะกา ภคพงศ์   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
438   คุณกนิษฐา ทรวงบูรณกุล   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
439   นพ.ณรงค์ วิณิชย์นิรมล   รพ.ราชบุรี กลุ่มงานอารุยกรรม อ.เมือง จ.สระบุรี (ย้ายที่อยู่ใหม่)
440   อ.ไพลวรรณ สัทธานนท์   ม.ธรรมศาสตร์ / ภ.กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
441   คุณเสาวลักษณ์ เทพสุเมธานนท์   ฝ่ายบริการคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ย้ายที่อยู่ใหม่)
442   คุณฐานเพชร ตัณฑวิเชียร   ฝ่ายบริการคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ย้ายที่อยู่ใหม่)
443   คุณพรรณิภา จุลสุคนธ์   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (ย้ายที่อยู่ใหม่)
444   ภก.วิศษฏ์ ตันหยง   รพ.ชลบุรี
445   ผศ.โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 12121
446   ผศ.พญ.จำนง แก้วทับทิม   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี 12121
447   ผศ.พญ.ดุษฎี สกลยา   ม.ธรรมศาสตร์ / สภาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
448   อ.ณัฎฐกัญญา สุวรรณลิขิต   ม.ธรรมศาสตร์ / สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก(ชั้น4) คณะแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์
449   พญ.บรรจง ครอบบัวบาน   รพ.ชัยภูมิ / หัวหน้ากลุ่มวิสัญญีวิทยา รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
450   ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์   ม.มหิดล รองอธิการฝ่ายวิจัย ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org