ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
501   นางสาวรัตนา ชื่นภักดี   ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น1 ห้อง101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่อยู่ผิด)
502   นางนภารัตน์ รัตนเสถียร   รพ.ศิริราช / ตึกพระสุจริตสุดา งานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 ถ.พรานนก ศิริราช บางกอก
503   นางสาวปรีดา สีปากดี   รพ.ศิริราช / งานวิจัยและวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ตึก 84 ชั้น2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
504   พล.ต.รศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์ MG.Dr.Dhasana Suriyachan   ม.รังสิต / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
505   คุณวิระวรรณ ถิ่นยืนยง   ฝ่ายวิจัย 24/2 อารีย์สัมพันธ์ 5 ถ.พระราม6 ต.สามเสนใน อ.พญาไท กทม. 10400
506   ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
507   พ.อ.หญิง จิราภา เอี่ยมศิลา   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี กทม.10400
508   พ.อ.ดร.ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี กทม.10400
509   ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล   ม.เชียงใหม่ / คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
510   รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร   ม.ขอนแก่น / ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
511   น.ส.สุคนธ์ สุขวิรัช   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
512   คุณผ่องพรรณ ศิริพงษ์   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / งานวิจัยสมุนไพร/ กลุ่มงานวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
513    พ.อ.หญิง พจมาน วัชราภิชาต   315/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
514   นพ.ธวัชชัย กมลธรรม   สนง. พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
515   คุณฉัตรสุดา อู้เฉื้อง   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
516   คุณมาลี หนูมี   SANOFI-AVENTIS GROUP (ย้ายที่อยู่ไม่ทราบที่อยู่ใหม่)
517   ดร.ยุทธนา หมั่นดี   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
518   นางสุขใจ ผลอำไพสถิตร์   กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
519   นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์   รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
520   คุณอำไพ พิสิฏฐพันธ์   รพ.บำรุงราษฎร์ / ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
521   ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรชนะ   กระทรวงสาธารณสุข / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
522   รศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา   ม.จุฬาฯ / ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
523   รศ. พญ. ยุพาพร วัฒนกูล   ม.มหิดล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
524   อ. อรพินท์ เล่าซี   ม.จุฬาฯ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น4 อาคารสถาบัน2 ซ.จุฬา62 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 1033010330
525   พ.อ.หญิงสุภัททา เต็มบุญเกียรติ   รพ.พระมงกุฎเกล้า
526   พ.อ.หญิงพัชรพร เปรมสมิทธิ์   รพ.พระมงกุฤเกล้า
527   พ.อ.หญิงพูลศรี พัฒนพงษ์   รพ.พระมงกุฤเกล้า
528   พ.อ.หญิงนภาพร ภู่รอด   รพ.พระมงกุฤเกล้า
529   พ.อ.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม   รพ.พระมงกุฤเกล้า
530   พ.อ.พจน์ เอมพันธุ์   รพ.พระมงกุฤเกล้า
531   น.ส.ประวีณา สินพิทักษ์   รพ.พระมงกุฤเกล้า
532   พ.ท.วีระยุทธ ทองเงิน   รพ.พระมงกุฤเกล้า
533   พ.ท.หญิงสายสมร เฉลยกิตติ   รพ.พระมงกุฤเกล้า
534   พ.ท.หญิงวาสนา นัยพัฒน์   รพ.พระมงกุฤเกล้า
535   พ.ต.ประพล อยู่ปาน   รพ.พระมงกุฤเกล้า
536   น.ส.จีรนันท์ ใจบุญมา   รพ.พระมงกุฤเกล้า
537   น.ส.ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย   615 ถ.เจริญรัก คลองสาน กทม.10600
538   อ.นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
539   พญ.จันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงศ์   ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร / คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาชีวเคมี
540   ซ้ำหมายเลข 478   
541   พญ.จงพัฒนา กุมาคม   611 ลาดพร้าว 48 เขตห้วยขวาง กทม 10320
542   น.อ.หญิงพิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ   11 ซ.สุขใจ สุขุมวิท 42 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
543   พ.อ.หญิงสุภัททา เต็มบุญเกียรติ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภาควิชาเภสัชวิทยา 315 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม 10400
544   รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชารังสีวิทยา
545   รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
546   นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น3
547   นาวาเอก นพ.สุรเสน ตองวรนันท์   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
548   นาวาตรีหญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
549   นาวาเอกหญิง อาภรณ์ ชูดวง   กองการศึกษา กรทแพทย์ทหารเรือ
550   นวญ.ภาวิกา ธรรมโน   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org