ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
802   น.ส.ปภัสร์พร ฟองอิสสระ   สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
803   ดร.วณิชยา กิตติไกรศักดิ์   ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขอาคารกรมควบคุมโรค7
804   ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์   ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล
805   อาจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
806   พญ. อัมพร กรอบทอง   ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล
807   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
808   อาจารย์ ดร. พีรเดช ธิจันทร์เปียง   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
809   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สงวนสิน   ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
810   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี โรจนกนันท์   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
811   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
812   อาจารย์ ดร. สมสิทธิ์ อัสดรนิธี   ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
813   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พรลดา นุชน้อย   อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
814   นาย สุรชัย ทองวิเชียร   7/297 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ทวีวัฒนา ถ.เลียนครองทวีวัฒนาที่24 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
815   อาจารย์ พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล
816   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
817   รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
818   อาจารย์ ดร. อลิสา นานา   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
819   รองศาสตราจารย์ พันตรี ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกุล   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
820   นางสาว ณ ฤดี เคียงศิริ   
821   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
822   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
823   พ.ท. ประเสริฐ อ่อนสัมพันธ์   39/3 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
824   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
825   นาย แสวงชัย อ่ำระมาตร   70-3 ม.7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
826   นาย อุดม ยังประดิษฐ   22/155 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
827   อาจารย์ ดร.สิริกาณจน์ สมประสงค์   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
828   อาจารย์ ดร. เมตตา ปิ่นทอง   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
829   นาง กาญจนา ทองจีน   73 หมู่ 17 ซ.สวนผัก 60 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
830   นาย สมชาติ ชุมสวี   136 (17/108) หมู่บ้าน 2521 ซ.สวนผัก 44 ถ.สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
831   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
832   พญ. วิภาวี ลักษณากร   ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล
833   รศ.ดร.ทพ. ชลธชา ห้านิรัติศัย   
834   รศ.ดร. วนิดา ศรีโพโรจน์ธิกุล   
835   ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. จิราภรณ์ ชัยวัฒน์   
836   รศ.ดร. ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย   
837   ผศ. ทพญ. อนัญญา พรหมสุทธิ   
838   ผศ. พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์   
839   ผศ. ดร. ทพญ. จรา กิติทรัพย์กาญจนา   
840   ผศ. ดร. ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ   
841   นางสาว อรเนตร ขันธะชวนะ   
842   นาย เอกชัย สินธ์ภักดี   
843   รศ. ดร. ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์   
844   นางสาว ศศิธร งามทอง   
845   นางสาว นัทธ์หทัย อุบล   
846   นาย ดนัย วุฒิพทยามงคล   สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาวิจัยประจำสถาบัน ร.พ. บำรุงราษฎร์
847   รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
848   นาง อนุสรา ต๊ะพรหม   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
849   นพ. ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ   943 รพ.พญาไท2 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.10400
850   พ.ท. ไนยรัฐ ประสงค์สุข   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
851   พ.ต.หญิง พรรณพิลาส หุตะเสรี   กองเภสัชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org