ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
952   ผศ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์   คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
953   ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร   คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
954   ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล   กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
955   ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี   ชั้นแปด อาคารมหิตลาธเบศรภาควิชาสถิติ คระพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. 10330
956   ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
957   ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
958   นายกิตติพงษ์ ประจวบลาภ   108/18 หมู่บ้านคลัสเตอร์วิลล์ 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบาลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
959   อ.ศราวุธ จันไตรรัตน์   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 330 หมู่ 4 บ้านนาหว้า ถ.นาหว้า-ห้วยไห ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
960   พญ.เนตรา เนตรโพธิ์แก้ว   องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 82หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
961   รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร   สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org