ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
953   ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร   คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
954   ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล   กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
955   ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี   ชั้นแปด อาคารมหิตลาธเบศรภาควิชาสถิติ คระพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. 10330
956   ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
957   ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
958   นายกิตติพงษ์ ประจวบลาภ   108/18 หมู่บ้านคลัสเตอร์วิลล์ 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบาลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
959   อ.ศราวุธ จันไตรรัตน์   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 330 หมู่ 4 บ้านนาหว้า ถ.นาหว้า-ห้วยไห ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
960   พญ.เนตรา เนตรโพธิ์แก้ว   องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 82หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
961   รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร   สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
962   ผศ.ภัทระ ลิมป์ศิระ   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
963   ดร.ฤทธิเดช ยอแสง   ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
964   รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
965   นางสาวภัทรศญาณัณท์ มูลมั่ง   รพ.บำงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) Clinical Research Center (8960) 33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110
966   นางปิยภัทร บุญสำเร็จ   รพ.บำงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) Clinical Research Center (8960) 33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110
967   อ.พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus 9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 / 28/2 ตลาดบ้านสมเด็จ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
968   นางสาวดาว แดงดี   โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1075/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
969   นางอภิญญา บุญเพ็.   โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1075/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
970   นางสาวทัศวรรณ สุขคร้าม   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์เอราวัณชั้น 1 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
971   นางอมรรัตน์ วรจิตต์   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์เอราวัณชั้น 1 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
972   ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาต็   ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 65000
973   รศ.ดร.สุปราณี แจ้งบำรุง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ภาควิชาโภชนาศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร) 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
974   รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
975   นายวิชิต ทองประเสริฐ   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธิมณฑล จ.นครปฐม 73170
976   ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
977   รศ.พันตำรวจเอก พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์   คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
978   นายปิติ ฉลองวิริยะเลิศ   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
979   นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง   สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
980   ผศ.ดร.พัชรีภรณ์ บางเขียว   กลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 ซอยอิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
981   นางกมลวรรณ วณิชชานนท์   วิทยาลัยการสาธารฯสุขสิรินธร จ.ยะลา 91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
982   ดร.ศรสิทธ์ จิรังดา   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.สระบุรี ต18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองฯ จ.สระบุรี 18000
983   รศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล   หน่วยบริหารจัดการงานประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เลขที่ 85 ม. 3 ถ.มาลัยแมน ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
984   ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
985   ผศ.ดร.ชัชวาลย์ อภิชาติปิยกุล   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อ.ปรีคลินิก M3 เลขที่ 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
986   นางสาวศิรประภา วีรพัฒนานนท์   สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (ตึก E3A) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
987   ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
988   ดร.ศิริภัทร์ อาลักษณสุวรรณ   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อ.ปรีคลินิก M3 เลขที่ 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
989   นายสมัย รัตนจันทร์   31 หมู่ 7 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
990   ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิกุล   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
991   ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
992   อ.ดร.ปิยธิดา จุลละปีย   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
993   นางสาวกีรติ์การ สมส่วน   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อ.ปรีคลินิก M3 เลขที่ 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
994   ผศ.ดร.อัศวินี ตันกุริมาน   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
995   นายอานนท์ จำลองกุล   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อ.ปรีคลินิก M3 เลขที่ 333 ม. 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
996   ผศ.ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์   คณะบัณฑิตวิทยาลัยวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 1 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
997   ผศ.ร.ท.ดร.นพ.เทพ เฉลิมชัย   สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 36/87-88 ตึก PS Tower ชั้น 25 ถ.อโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
998   นางสาวอุษาศิริ ศรีสกุล   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163
999   ผศ.จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม   คณะพยาบาลศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/5 ถ.ขาว เขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1000   นายอุกฤษฎ์ อุเทนสุต   โรงพยาบาลเวชการรุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ 38/2 ถ.เลียบวาระ แขวงกะทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530
1001   นางกีรตยา งามเลิศ   สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย 663 ถ.สาธุประดิษฐ์ 55/57 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
1002   นางสาวจารีวัลย์ เทียนจีน   สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 137 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org