ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
953   ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร   คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
954   ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล   กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
955   ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี   ชั้นแปด อาคารมหิตลาธเบศรภาควิชาสถิติ คระพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. 10330
956   ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
957   ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
958   นายกิตติพงษ์ ประจวบลาภ   108/18 หมู่บ้านคลัสเตอร์วิลล์ 3 ถนนราชพฤกษ์ ตำบาลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
959   อ.ศราวุธ จันไตรรัตน์   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 330 หมู่ 4 บ้านนาหว้า ถ.นาหว้า-ห้วยไห ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
960   พญ.เนตรา เนตรโพธิ์แก้ว   องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 82หมู่ 10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
961   รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร   สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
962   ผศ.ภัทระ ลิมป์ศิระ   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
963   ดร.ฤทธิเดช ยอแสง   ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
964   รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
965   นางสาวภัทรศญาณัณท์ มูลมั่ง   รพ.บำงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) Clinical Research Center (8960) 33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110
966   นางปิยภัทร บุญสำเร็จ   รพ.บำงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) Clinical Research Center (8960) 33 สุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพฯ 10110
967   อ.พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus 9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 / 28/2 ตลาดบ้านสมเด็จ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
968   นางสาวดาว แดงดี   โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1075/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
969   นางอภิญญา บุญเพ็.   โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1075/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
970   นางสาวทัศวรรณ สุขคร้าม   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์เอราวัณชั้น 1 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
971   นางอมรรัตน์ วรจิตต์   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์เอราวัณชั้น 1 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
972   ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาต็   ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 65000
973   รศ.ดร.สุปราณี แจ้งบำรุง   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ภาควิชาโภชนาศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร) 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
974   รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
975   นายวิชิต ทองประเสริฐ   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธิมณฑล จ.นครปฐม 73170
976   ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
977   รศ.พันตำรวจเอก พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์   คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
978   นายปิติ ฉลองวิริยะเลิศ   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
979   นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง   สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org