ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
::แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐::
บรรณาธิการ ธาดา สืบหลินวงศ์. พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล

ราคา 250 บาท ไม่รวมค่าส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ผศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: sthpanich@hotmail.com โทร 02 3547600 ต่อ 93681
บทที่ 1 การจัดทำแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ
บทที่ 2 จริยธรรมการทำวิจัยในคน
บทที่ 3 กระบวนการวิจัยตามหลักความเคารพในบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการวิจัยตามหลักการให้คุณประโยชน์
บทที่ 5 กระบวนการวิจัยตามหลักยุติธรรม
บทที่ 6 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
บทที่ 7 การวิจัยเฉพาะกรณี
ภาคผนวก 1 ข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
ภาคผนวก 2 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2545
ภาคผนวก 3 ประกาศแพทยสภาที่ 21/2545
เรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ (ฉบับที่ 2)
ภาคผนวก 4
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Free download ภาคผนวก 5 บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ทุนวิจัย
[English version] ภาคผนวก 6 โครงการวิจัยทางคลินิก
  ภาคผนวก 7 ตัวอย่างอุปกรณ์และความเสี่ยง
ภาคผนวก 8 ตัวอย่างข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชีวภาพ

:: แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา ::
"Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
:: แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ::
 
1. บทนำ
2. นิยาม “เด็ก” และ “ผู้ปกครอง”
3. การทำวิจัยในเด็ก : ความจำเป็น ข้อจำกัดและความท้าทาย
4. แนวทางพิจารณาด้านจริยธรรมในการทำวิจัยในเด็ก
5. การวิจัยเฉพาะกรณีในเด็ก
 
ราคาเล่มละ 120 บาท
ติดต่อที่เลขานุการชมรมฯ
 
 
 
 
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org