ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
::แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐::
บรรณาธิการ ธาดา สืบหลินวงศ์. พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล

ราคา 250 บาท ไม่รวมค่าส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ผศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail: sthpanich@hotmail.com โทร 02 3547600 ต่อ 93681
บทที่ 1 การจัดทำแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ
บทที่ 2 จริยธรรมการทำวิจัยในคน
บทที่ 3 กระบวนการวิจัยตามหลักความเคารพในบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการวิจัยตามหลักการให้คุณประโยชน์
บทที่ 5 กระบวนการวิจัยตามหลักยุติธรรม
บทที่ 6 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
บทที่ 7 การวิจัยเฉพาะกรณี
ภาคผนวก 1 ข้อบังคับแพทยสภาเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
ภาคผนวก 2 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2545
ภาคผนวก 3 ประกาศแพทยสภาที่ 21/2545
เรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ (ฉบับที่ 2)
ภาคผนวก 4
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Free download ภาคผนวก 5 บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ทุนวิจัย
[English version] ภาคผนวก 6 โครงการวิจัยทางคลินิก
  ภาคผนวก 7 ตัวอย่างอุปกรณ์และความเสี่ยง
ภาคผนวก 8 ตัวอย่างข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชีวภาพ

:: แนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี 2549 Good Research Practice ::
 
บทที่1 บทนำ (Introduction and scope)
บทที่2 หลักการ (Principles)
บทที่3 การวางแผนการวิจัย (Planning the research)
บทที่4 การดำเนินการวิจัย (Conducting the research)
บทที่5 การจัดการข้อมูล (Data management)
บทที่6 การรายงานผลการวิจัย (Reporting the results)
บทที่7 การจัดการผลประโยชน์จากการวิจัย (Applying and exploiting the
results)
บทที่8 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
บทที่9 ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentorship)
 
 
 
   
 
 
:: แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา ::
"Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org