ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1   พญ.สมใจ หวังศุภชาติ   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชารังสีวิทยา
2   นพ.สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์   รพ.ราชวิถี 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3   ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร   รพ.รามาธิบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4   พญ.สุรางค์ พันธุ์ฟุ้ง   รพ.ราชวิถี ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม. 10400
5   ศ.พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
6   นพ.วิชัย โชควิวัฒน   กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
7   ดร.สุชาติ จองประเสริฐ   กระทรวงสาธารณสุข กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8   ศ.นพ.เอนก อารีพรรค   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
9   รศ.ดร.อริยา จินดามพร   จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาจุลชีววิทยา
10   รศ.พญ.รจนา ศิริศรีโร   รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
11   อ.พญ.เนตรชนก ดุริยะบรรเลง   คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
12   รศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ   ม.สงขลานครินทร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลา อำเภอหาดใหญ่
13   รศ.โสภิต ธรรมอารี   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาเภสัชวิทยา
14   ดร.กรกนก อิงคนินันท์   ม.นเรศวร
15   รศ.รุจา ภู่ไพบูลย์   รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
16   ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน   แพทยสภา
17   นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร   รพ.วชิรพยาบาล
18   ศ.นพ.กอบชัย พัววิไล   รพ.รามาธิบดี 270 ถ.พระรามหก ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
19   พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันทน์   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
20   คุณอรวรรณ เกตุเจริญ   ม.จุฬาฯ
21   คุณกนกวรรณ ลาภอดิศร   บริษัท อเวนตีส ฟาร์มา จำกัด (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
22   คุณวิดารัตน์ สุขกมลรัตน์   บริษัท Ingenix Pharmaceutical Services
23   คุณสุรี สัตยวิศิษฎ์   บริษัท อเวนตีส ฟาร์มา จำกัด (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
24   พญ.กิติมา ยุทธวงศ์   บริษัท อเวนตีส ฟาร์มา จำกัด (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
25   ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26   ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
27   ศ.(พิเศษ) นพ.มานิต ศรีประโมทย์   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รุงเทพมหานคร 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
28   ศ.นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร   คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ลาออก ย้ายที่อยู่ใหม่
29   รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
30   ผศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
31   นพ.กรกฎ จุฑาสมิต   สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
32   นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
33   รศ.นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์   รพ.ศิริราชพยาบาล / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ (ศิริราช)
34   นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ   กระทรวงสาธารณสุข สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
35   ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี   รพ.ศิริราชพยาบาล / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภ.อายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
36   น.ส.นุชรา สิริศุภมิตร   บริษัท ไฟเซอร์ (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
37   พญ.อรนุช อรุณฑัต   บริษัท ไฟเซอร์ (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
38   พญ.สุเนตรา ชินะผา   บริษัท แกล็กโซ
39   รศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ   รพ.ศิริราชพยาบาล / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภ.รังสีวิทยา ศิริราช
40   ศ.นพ.ทวิป กิตยาภรณ์   รพ.บำรุงราษฎร์ / ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
41   ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
42   ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
43   รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาศัลยศาสตร์
44   ผศ.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชาจิตเวช
45   ผศ.นพ.วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล   ม.สงขลานครินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
46   นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร   รพ.ขอนแก่น
47   รศ.ดร.สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ   ม.ขอนแก่น / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
48   ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ์   รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
49   พญ.ศิริลักษณ์ กล้าณรงค์   รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
50   คุณทิพยวรรณ ธนไพศาล   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org