ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
451   ศ.ดร.อรษา สุตเธียรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
452   รศ.ทพญ.กุลยา นาคสวัสดิ์   ม.มหิดล / ภ.ระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
453   คุณกาญจนา โถมนาการ   รพ.ขอนแก่น / กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ.ขอนแก่น
454   ดร.สุวิเวก ลิปิกรโกศล   ม.เชียงใหม่ / ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
455   ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล   รพ.ศิริราช ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
456   ผศ.พิเศษนพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
457   นพ.ปฏิการ ดิสนีเวทย์   รพ.หาดใหญ่ / กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
458   พญ.วไลพร เอื้อนนทัช   รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
459   ผศ.พญ.ลักษมี ชาญเวชช์   โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
460   พญ.พนิดา มุกดีพร้อม   รพ.สระบุรี / กลุ่มงานรังสี รพ.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
461   นพ.สุเทพ พาทพุทธิพงศ์   รพ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
462   นพ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ / กลุ่มงานจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
463   คุณศิริมา เนาวรัตน์   รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
464   คถณดาริกา ธารบัวสวรรค์   รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นรคสวรรค์
465   รศ.ว่าที่ร.อ.ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณากร   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 50000
466   รศ.พรรณี ศิริวรรธนาภา   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
467   นพ.นิยม เตชะเลิศไพศาล   รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
468   นพ.ชัชดนัย มุสิกไชย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
469   นพ.พิสิฐ ธนชาติเวทช   บริษัทซาโนฟี (ลาออกแล้ว)
470   คุณวรรณภา กุลวัฒนาพร   บริษัทซาโนฟี (ลาออกแล้ว)
471   คุณนวลนรี สวัสดิบุการ   บริษัทซาโนฟี (ลาออกแล้ว)
472   คุณลักขณา ธรรมวิจิตร   Aventis pharma Ltd. (ลาออกแล้ว)
473   ศ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล   ม.จุฬาฯ / ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ
474   นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์   กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ร่วมมือวิจัยโรคเอดส์
475   พ.ท.หญิง ผศ.ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภ.กายวิภาคศาสตร์
476   ดร.สมโภชน์ เอนกสุข   ม.บูรพา / ภ.วิจัยและวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
477   นพ.ประยุกต์ พัววิไล   รพ.เลิดสิน กลุ่มงานสูติ-นรีเวช
478   รศ.นพ.สุพจน์ แจ่มสุวรรณ   ม.จุฬาฯ / ภ.นิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
479   ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์   กรมการแพทย์ อาคาร1 ชั้น4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ผิด
480   พญ.กันธิมา ธันยาวุฒิ   รองผู้อำนวยการ รพ. ตากสิน รพ.ตากสิน
481   รศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์   ม.ขอนแก่น / ภ.เภสัชวิทยา
482   อ.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
483   ฟศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร   ม.นเรศวร / ภ.เภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000
484   คุณรุ่งระวี นาวีเจริญ   ม.จุฬาฯ / คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ (51/1 พหลโยธิน33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900)
485   รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์   รพ.เด็ก / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก) 420/8 ถนนราชเทวี พญาไท กทม 10400
486   คุณจารุวรรณ หมั่นมี   รพ.ราชวิถี
487   คุณรัชนีวรรณ ศิรินาวิน   กระทรวงสาธารณสุข / งานเอดส์ในแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย นนทบุรี 11000
488   พ.ท.หญิง รศ.แสงแข ชำนาญนวกิจ   รพ.พระมงกุฎเกล้า ส่งเอกสารที่ 64 สุขุมวิท52 กทม. 10260
489   ผศ.จุราพร พงศ์เวชรักษ์    ม.สงขลานครินทร์ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
490   ผศ.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์   ม.บูรพา / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
491   ผศ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ    ม.สงขลานครินทร์ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
492   ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ   ม.เชียงใหม่ / ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
493   นพ.วีรยะ เภาเจริญ   ม.ธรรมศาสตร์ / สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
494   ดร.สาวิตรี เทียนชัย   กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100
495   รศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง   รพ.ศิริราช / ภ.กุมารเวชศาสตร์ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.พรานนก ศิริราช บางกอก
496   รศ.พญ.ศิริพร ปิติมานะอารี   รพ.ศิริราช / ภ.วิสัญญี ตึกสยามินทร์ ชั้น 11 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
497   รศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์   รพ.ศิริราช / หน่วยต่อมไร้ท่องทางนรีเวช ค.สูติ-นรีเวช ตึกเจ้าฟ้าฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
498   ผศ.นพ.ศัลยพงษ์ สรรพกิจ   รพ.ศิริราช / ภ.ศัลยศาสตร์-ออร์โธปิดิกส์ ตึกสยามินทร์ ชั้น9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
499   ผศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล   รพ.ศิริราช / สาขาโลหิตวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ ตึกสยามินทร์ ชั้น9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
500   คุณชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ   รพ.ศิริราช / ตึก84 ชั้น2 หน่วยสารสนเทศฝ่ายฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org