ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
601   นางศรีประภา ปิยะศิริศิลป์   กองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ. พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
602   ผศ.นพ.สุธน พรธิสาร   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
603   นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์   รพ.กาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
604   ศ.พญ.จริยา เลิศอรรมยมณี   ภาควิชาวิสัญญี รพ.ศิริราช เลขที่ 2 พรานนก กทม. 10700
605   นายอดิศร แสงซื่อ   ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว. 62 ม.7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
606   นพ.สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์   AFRIMS 315/6 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพ 10400
607   ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงศ์   คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.วิทยกิตติ์ชั้น12 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
608   ทพญ.สุปราณี เบญจสุพัฒนนันท์   99 ม.18 อาคารปิยชาติ ชั้น 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
609   คุณลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์   51/11 หมู่3 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (อยู่คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
610   ผศ.พญ.รัตนา คำวิลัยศักดิ์   ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
611   ผศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
612   รศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์   ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
613   ร.ศ.บุปผา ศิริรัศมี   ม.มหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
614   นวี เอกศักดิ์   บ.เทคนิกดีไซน์ จำกัด 29/5 ซ.เจริญนคร12 เขตคลองสาน
615   นายประพันธ์ สันตสว่าง   9/16 เพชรเกษมซ.53 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
616   อ.พญ.สมศรี รัตนวิจิตราศิลป์   สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
617   ณฤดี เคียงศิริ   บ.ออลอินวัน สตูดิโอ จำกัด 226 ลาดพร้าว94 วังทองหลาง
618   น.ส.วทินา วัชระรังษี   สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สนง.อธิการบดีม.มหิดล
619   รศ.สุธีรา อุ่นตระกูล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
620   ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์   ภ.จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
621   รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์   ภ.สรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
622   รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
623   อ.ทพ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์   ภาควินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
624   อ.ทพ.ดร.ทีฆายุ พลางกูร จอร์นส   ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
625   รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี   ภาควินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
626   รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
627   น.ส.พวงรัตน์ เชาวะเจริญ   ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
628   รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
629   รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์   ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
630   น.ส.วิธาวินท์ อ่ำกลาง   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
631   รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
632   ผศ.ดร.ธัญดา สุทธิธรรม   ภาควิชาสรีระวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
633   ผศ.ถาวร โกวิทยากร   732/1 ม.12 คุ้มอิงมอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
634   ร.ศ.อารยา พงษ์หาญยุทธ   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 6 ถ.โยธี เขตราชเทวี กทม.10400
635   ชาญวิทย์ พรมงคล   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
636   ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
637   ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ   สาขาอรรถบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ศิริราช
638   รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
639   ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี   หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
640   ผศ.พีระพล คดบัว   คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
641   พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ   รพ.เด็ก / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก)
642   นายปรีดา ทัศนประดิษฐ์   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ
643   ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทรประทีป   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาฯ
644   น.ส.จรรยา ร่มสัน   สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
645   ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์   1023/46 ซ.ปรีดีพนมยงค์41 ถ.สุขุมวิท71 คลองตัน เขตวัฒนา
646   รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
647   ผศ.สำลี ใจดี   169/151 ถ.อิสรถาพ33 บางกอกใหญ่ กทม.10600
648   ดร.ธิดา สิงห์โตโรจน์   116/23ม.เศรณีปาร์คเฟส3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
649   จรัสพร มงคลสุข   International Drug Development Co.,Ltd 420-6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
650   ยุวดี แซ่จึง   19/116 ม.13 ซ.สตรีวิทยา2/23 ถ.โชคชัย4/72 ลาดพร้าว กทม.


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org