ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
51   คุณนฤมล อนุมาศ   โรงพยาบาลหาดใหญ่
52   ผศ.ทิพวัลย์ เตชะนิธิสวัสดิ์   ม.ขอนแก่น /คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
53   ผศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร   ม.ขอนแก่น / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
54   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี   สำนักการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
55   รศ.บุญศรี ปราบณศักดิ์   ม.ขอนแก่น / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
56   คุณจงกลณี จันทรศิริ   รพ.ขอนแก่น
57   ผศ.ดร.วิชัย อึ้งพินิจพงศ์   ม.ขอนแก่น / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
58   นพ.สุพจน์ จิระราชวโร   รพ.ราชบุรี
59   น.ส.นงลักษณ์ บุญเยีย   รพ.พุทธชินราช
60   ผศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์   รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
61   ผศ.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
62   รศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
63   ผศ.พญ.ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
64   ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
65   รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ   ม.ขอนแก่น / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
66   พท.ญ.ชลิตา สุขวรรณ์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
67   พญ.ศิริจิตต์ วาสนะวัฒน   รพ.ขอนแก่น
68   ผศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
69   รศ.ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย   ม.มหิดล / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
70   ผศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล   ม.มหิดล / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
71   พญ.รุ่งแสง กนกวุฒิ   รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
72   รศ.ดร.เกสร สุวรรณประเสริฐ   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
73   อ.อรกัญญ์ วิบูลย์สวัสดิ์   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
74   นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย   รพ.ขอนแก่น
75   รศ.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์   ม.มหิดล / คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ม.มหิดล
76   รศ.รณชัย อธิสุข   รพ.ศิริราช /คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพาบาล ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
77   รศ.ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.จิตเวชศาสตร์
78   อ.วินัย รัตนสุวรรณ   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
79   อ.ดร.รัตน์ เชื้อชูวงศ์   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.จุลชีววิทยา
80   คุณ ศากุณ แสวงพานิช   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
81   รศ.สุพรชัย กองพัฒนากูล   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภ.เภสัชวิทยา
82   รศ.พรรณแข มไหสวริยะ   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภ.ตจวิทยา
83   รศ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธ์   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.ศัลยศาสตร์
84   ศ.ชูศรี พิศลยบุตร   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.วิสัญญีวิทยา
85   ศ.สุมาลี นิมมานนิตย์   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.อายุรศาสตร์
86   ศ.เกียรติคุณ วันเพ็ญ บุญประกอบ   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.กุมารเวชศาสตร์
87   รศ.ปรียานุช แย้มวงษ์   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
88   รศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส   ม.ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
89   รศ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.กุมารเวชศาสตร์
90   ศ.สาธิต วรรณแสง   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภ.อายุรศาสตร์
91   คุณ เย็นใจ ศรีวรรณบูรณ์   รพ.ศิริราช / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์
92   รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภ.เภสัชวิทยา
93   รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภ.เภสัชวิทยา
94   ผศ.ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุล   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภ.เภสัชวิทยา
95   รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภ.เภสัชวิทยา
96   ผศ.นุชศิริ เลิศวุฒิโสภณ   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
97   รศ.สมศักดิ์ ตั้งตระกูล   รพ.รามาธิปบดี สูติ-นารีเวชวิทยา
98   ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล   ม.สงขลาฯ / คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ
99   ศ.นพ.สุขิต เผ่าสวัสดิ์   9 ซ.19 ถ.เสรี 2 ม.เสรี ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ กทม. 10250
100   นพ.อรรณพ ใจสำราญ   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภ. สูติ-นารีเวชวิทยา


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org