ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
701   รศ.พญ.วาณีรัตน์ กาฬสีห์   ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
702   ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
703   ปรัชญา จันทร์หอม   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
704   อ.ทต.หญิง ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
705   ทต.หญิง ดร.เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
706   ดร.เชิดชาย แซ่ฮ่วน   ภาควิชาเทคนิคการพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
707   ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์   คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
708   รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
709   ดร.รท.หญิง สายศิริ มีระเสน   ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
710   ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.นเรศวร
711   ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี   ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร
712   น.ส.ปาริฉัตร รัตนศิลปพงศ์   ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.นเรศวร
713   ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
714   ทพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
715   ภญ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว   คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
716   ทต.หญิง ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
717   น.ส.รัตน์สุดา ทนันปา   75 ม.6 ต.หนองช้างถิ่น อ.เมือง ลำพูน
718   นายจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ   176 ม.16 ต.สามง่าม อ.สามง่าม พิจิตร 66140
719   นายกู้เกียรติ ก้อนแก้ว   45 ม.9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด ตาก 63110
720   นางจินดาวรรณ เงารัศมี   696/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
721   นพ.กมล กลิ่นไทย   รพ.ไทรวาม อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
722   พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์   รพ.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
723   น.ส.กัลยาณี พลราชม   1 ม.7 บ้านบ่อสร้าง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง อุดรธานี
724   น.ส.มัตติกา หมัดตุกัง   248 ม.5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง สตูล 91000
725   วชิราวุธ ใจหวัง   รพ.น้ำปาด อ.น้ำปาด อุตรดิตถ์
726   รศ.นีออน พิณประดิษฐ์   คณะกรรมการจริยธรรมฯ ม.ขอนแก่น
727   คุณสุนิสา พูนพิพัฒนกุล   207 ถ.ราชวิถี บางพลัด กทม. 10700
728   คุณสมพร คุ้มแคว้น   กองวิชาการ สำนักการแพทย์ กทม.
729   คุณฉวีวรรณ สรรพมงค์   กองวิชาการ สำนักการแพทย์ กทม.
730   พ.ต.อ.หญิง นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตำรวจ
731   ดร.บุหลัน ทองกลีบ   ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
732   คุณวราภรณ์ สุรัตนากร   กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตำรวจ
733   ผศ.ดร.พตอ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
734   ร.ต.ต. นพ.วสันต์ ซุนเฟื่อง   หน่วยงานอายุรกรรม รพ.ตำรวจ
735   คุณณัฐฐากร จิรพร   ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
736   พญ.สุษมา โชคสุวัฒนสกุล   238 ม.1 ซ.เทศบาลแพรกษา3 ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ 10280
737   คุณสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล   รพ.เวชการุณรัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กทม. 10530
738   พญ.ทิพาพร ธาระวานิช   อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
739   คุณอุษา อมรสิริพาณิชย์   บ.ทาเคดา(ประเทศไทย จำกัด)
740   คุณชลดา ผิวผ่อง   รพ.สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองจ.สุราษฎร์
741   คุณดามพ์ มุกต์มณี   รพ.สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองจ.สุราษฎร์
742   พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
743   คุณนิรมล ศรีสุข   102/7 ต.บางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา
744   พญ.สุภารัตน์ กาญจนวณิชย์   รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
745   พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์   สำนักงานนายแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติร.9ชั้น7 รพ.ตำรวจ
746   ภญ.วรพา คุณาวุฒินันท์กร   99/6 ซ.นาวา เสาชิงช้า พระนคร กทม.10200
747   คุณรัศมี ลีประไพวงษ์   443/2 ตรอกอิสรานุภาพ อ.สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
748   ศ.ดร.วรนันท์ ศุภพิพัฒน์   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
749   ภญ.ดร.อารยา ศรีไพโรจน์   198 กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
750   ผศ.พท.ชาญชัย ไตรวารี   หน่วยโลหิตวิทยา อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น8 รพ.พระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org