ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
301   พ.อ. นพ.บวร แมลงภู่ทอง   รพ.แม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 7 จ.อุบลราชธานึ / ผอ.รพ.แม่และเด็กศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
302   Sr.Mary-James Saisawang   รพ.เซนต์หลุยส์ / ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล รพ.เซนต์หลุยส์ ถ.สาทรใต้
303   คุณประสงค์ โฆสรัสวดี   รพ.เซนต์หลุยส์ 215 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กทม 10120
304   คุณสมิต ศรีหาพล   รพ.เซนต์หลุยส์ 215 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กทม 10120
305   นาง ประภา เหมรัชตานันต์   รพ.เซนต์หลุยส์ / พยาบาลผู้ตรวจการรพ.เซนต์หลุยส์215 ถ.สาทรใต้ยานนาวา
306   นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์   บริษัท อเวนตีส ฟาร์มา จำกัด (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
307   .รศ.นพ.ปราโมทย์ ธีรพงษ์   ม.มหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม
308   อ.ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี   ม.มหิดล / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเภสัชวิทยา
309   รศ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน   ม.จุฬาฯ / คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ภาควิชาเภสัชวิทยา
310   ศ.เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์   ม.เชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
311   ศ.ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์   ม.เชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
312   รศ.นพ.ดำริ ดำรงศักดิ์   ม.เชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
313   รศ.นพ.สนอง ไชยารัศมี   ม.เชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
314   อ.อวยพร ตัณมุขยกุล   ม.เชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
315   ดร.สุกัญญา ลินพิศาล   ม.เชียงใหม่ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
316   นส.นิภาพรรณ บูชากุล   ม.ธรรมศาสตร์ / ภาควิชาเภสัชวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
317   ภญ.นิภาพรรณ บูชากุล   ม.ธรรมศาสตร์ / สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธา
318   รศ.บุณย์ นิลเกษ   ม.เชียงใหม่ / คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ย้ายที่อยู่ใหม่)
319   นส.ทรงศรี เกษมพิมลพร   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม ที่อยู่ผิด
320   นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ   วิทยาลัยแพทย์กรุงเพทมหานครและวชิระพยาบาล / โรงพยาบาลวชิระ สามเสน เขตดุสิต กทม
321   คุณอมรณัฏฐ์ ทับเปีย   ม. ธรรมศาสตร์ / สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จังหวัดปท
322   นางวิภาพร ใจเจริญทรัพย์   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม ที่อยู่ผิด
323   นางนิภา นราภรณ์   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม ที่อยู่ผิด
324   คุณรัชณีย์ ป้อมทอง   รพ.เซนต์หลุยส์ 215 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กทม 10120
325   นพ.ลือชา วนรัตน์   กระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
326   พญ.กนกวรรณ พรประสิทธิ์   Bayer Schering Pharma
327   พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ   กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
328   ศ.ธีระ ศิริสันธนะ   ม.เชียงใหม่ /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
329   น.อ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองแพทยศาสตร์ศึกษา
330   น.ต.หญิงสุดาพร สงวนวงษ์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองแพทยศาสตร์ศึกษา
331   น.อ.พิเศษ การุณ เก่งสกุล   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองสูตินรีเวชกรรม
332   น.อ.หญิงอิศรยา สุขเจริญ   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / บางเขน ดอนเมือง กทม10220
333   น.อ.หญิงศันสนีย์ เอกเผ่าพันธุ์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองอายุรกรรม
334   น.อ.อภิชาต พลอยสังวาลย์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองศัลยกรรม
335   น.อ.หญิงวีร์นะ ตระกูลฮุน   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองกุมารเวชกรรม
336   น.อ.หญิงจำเนียร วงษ์ปา   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองการพยาบาล
337   พล อ.ต.หญิงบุปผา สมานชาติ   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองสูติกรรม
338   น.อ.ยงยุทธ วงศ์เลิศวิทย์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
339   น.อ.บรรหาร กออนันตกูล ประธานวิชาการสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งปทท.   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / ประธานชมรมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
340   ผศ.ทิพา ต่อสกุลแก้ว   ม.มหิดล / ภ.การพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลฯ ม.มหิดล
341   ผศ.นงลักษณ์ จินตนาดิลก   ม.มหิดล / ภ.การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลฯ ม.มหิดล
342   น.ส.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพนและวชิรพยาบาล
343   นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ภ.ศัลยศาสตร์
344   นางอุษณีย์ หลิมกุล   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
345   นส.เรวดี ลือพงศ์ลัคณา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ตึกอุบัติเหตุ
346   นางเพ็ญชื่น สุวรรณวงศ์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
347   นส.เนาวรัคน์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ย้ายที่อยู่ใหม่)
348   นส.วิไลลักษณ์ เนตรประเสริฐกุล   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ
349   พญ.อังคณา พงศ์ผาติโรจน์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
350   นางสุณี พนาสกุลการ   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กทม 10300


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org