ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
251   นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย   รพ.ราชวิถี อายุรกรรม
252   ดร.ชนกพร จิตปัญญา   ม.จุฬาฯ / คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
253   พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา   กรมแพทย์ทหาร / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
254   รศ.พรศรี ศรีอัษฎาพร   ม.มหิล / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
255   น.ส.สุกุมา แสงเดือนฉาย   รพ.ธัญญารัตน์
256   ผศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
257   ผศ.อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์   ม.จุฬาฯ / สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักวิจัย
258   คุณนฤมล วีระยิ่งยง   บริษัท โรชไทยแลนด์ จำกัด
259   คุณสุณี ผลดีเยี่ยม   กระทรวงสาธารณสุข / กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
260   คุณอภิชาต วชิรพันธ์   รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
261   น.ส.อารี ทัตติยพงศ์   กระทรวงสาธารณสุข / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ฯ
262   พญ.มนทิรา ทองสาริ   สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
263   นางละไม แก้วอำไพ   โรงพยาบาลเลิดสิน กลุ่มงานการพยาบาล
264   ผศ.ปราณี นันทศรี   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
265   นางเพ็ญศิริ ฮิมหมั่นงาน   รพ.ราชวิถี สถาบันพยาธิวิทยา (ในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี)
266   รศ.เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา   คณะพยาบาลศาสตร์
267   ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพ์สุข   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กทม 10300
268   พ.ต.ท.นพ.เสรี ธีรพงษ์   รพ.ลตำรวจ / แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลตำรวจ
269   รศ.ดร.พรทิพย์ ศุภวิไล   ม.มหิดล / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเภสัชวิทยา
270   รศ.นพ.รณชัย ดงสกนธ์   รพ.รามาธิบดี /ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
271   นางจุรินทร์ เป็นสุข   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการพยาบาล
272   คุณมยุรา กุสุมภ์   กระทรวงสาธารณสุข / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
273   น.ส.ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
274   น.ส.ยุพดี พยัคฆพันธ์   กระทรวงสาธารณสุข กองยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
275   น.ส.วันเพ็ญ คัมภีร์วงศ์   รพ.พระปกเกล้า กลุ่มงานพยาบาล อ.เมือง จันทบุรี
276   ดร.ภญ.จงดี ว่องพินัยรัตน์   กระทรวงสาธารณสุข / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
277   นางเสาวภา สุวรรณารัณย์   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
278   นางกมลา สีหาพงษ์   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
279   นางวาสนา งามการ   รพ.พระปกเกล้า / สูติกรรม ชั้น3 รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
280   นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์   รพ.พระปกเกล้า / กลุ่มงานอายุกรรม รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
281   นพ.ชัชวาล สมพีร์วงศ์   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
282   ศ.ภญ.สุมนา ขมวิลัย   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ที่อยู่ผิด
283   ผศ.กัลยา นาคเพ็ชร์   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
284   นางวรนีย์ พิทักษ์สุธีพงศ์   สนง.ตากสินการบัญชี
285   คุณวีณา กมลสัมฤทธิ์ผล   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
286   น.ส.ยุวพันธุ์ พยันตา   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
287   นางละออ พลอยประเสริฐ   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
288   นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์   รพ.พระปกเกล้า / กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
289   นางกมลพร น้อยคงคา   รพ.พระปกเกล้า / งานอายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาล รพ.พระปกเกล้า
290   นพ.ประภาพ ยุทธวิสุทธิ   รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี
291   นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร   บริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 36,37,38 และ 42 ซอย -
292   คุณผกามาศ ขาวปลอด   สถานเสาวภา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
293   คุณนฤมล พักมณี   สถานเสาวภา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา
294   น.สพ.วีระ เทพสุเมธานนท์   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พระราม 4 ปทุมวัน กทม ที่อยู่ผิด
295   คุณสมทรง ณ นคร   ม. ขอนแก่น / คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ภาควิชาชีววิทยา
296   รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล   ม.ขอนแก่น / คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น / ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 40002
297   พญ.นรา วุฑฒิกรรมรักษา   รพ.ขอนแก่น แพทย์ที่ปรึกษาอาวุโส
298   ผศ.เนตร สุวรรณคฤหาสน์   ม.เชียงใหม่ / คณะเทคนิกการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 205 ถนนเกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 501
299   นอ.หญิง รุ่งทิพย์ สุขวรรณ์   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช / กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ดอนเมือง กทม
300   ดร.นัทที พัชราวนิช   ม.อุบลราชธานี / คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org