ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
551   นาวาเอกหญิงสุพิชชา แสงโชติ   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กองกุมารเวชกรรม ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
552   นาวาโทหญิงศรีศุภรณ์ สุธิรวัฒน์   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
553   นาวาโทหญิง ดร.ธนพร แย้มสุดา   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 504/57 ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม 10600
554   พ.ต.หญิงวัชราพร เชยสุวรรณ   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 504/57 ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม 10600
555   นาวาเอกหญิงพรจันทร์ พงษ์พรหม   กรมแทย์ทหารเรือ แผนกวิจัย กองวิทยาการ
556   คุณก่อพงศ์ หังสพฤกษ์   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
557   นาวาโทหญิงพัฒน์ชนก จิตสุวรรณ   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กองการพยาบาล ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
558   นาวาโทหญิงพรทิพย์ ไตรภัทร   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
559   น.อ.พูนผล ทรงสถาพร   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กองพยาธิวิทยา ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
560   ร.ต.หญิง อารีย์ สวนมะพลับ   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบสารสนเทศน์
561   นายสมศักดิ์ บุญทัน   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
562   เรือเอกหญิงชุติพร กิติยาดิศัย   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
563   น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล   กรมแพทย์ทหารเรือ กองวิทยาการ 407 ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
564   นาวาโท ปรีชา พรรคกลิน   กรมแพทย์ทหารเรือ กองวิทยาการ 407 ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
565   น.ต.หญิง พรนภา จุลละศร   กรมแพทย์ทหารเรือ กองวิทยาการ 407 ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
566   นางจันทร์ทิพย์ จุนทการ   โรงพยาบาลเลิดสิน กลุ่มงานการพยาบาล
567   นส.ปัณสุชา ธนธนาธรณ์   รพ.ศิริราช /ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 หน่วยวิจัยคนินิก แขวงศิริราช ถ.พรานนก บางกอกน้อย กทม
568   พญ.วราภรณ์ บูลย์ประมุข   รพ.ศิริราช / ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5 รพ.ศิริราช ถ.พรานนก บางกอกน้อย กทม
569   พญ.บุษกร มหรรฑนุเคราะห์   รพ.ศิริราช / ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5 รพ.ศิริราช ถ.พรานนก บางกอกน้อย กทม
570   สพญ.นิดา นพรัตน์ไกรลาศ   (AFRIMS) สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
571   คุณบุญชัย วงศ์สถิตวิไลรุ่ง   (AFRIMS) สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
572   นอ.หญิงกรองทิพย์ ศิริไล   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า / กองทันตกรรม 504 ถ.ตากสิน ต.บุคคลโล กทม 10600
573   ดร.ไกรฤกษ์ จาฎามระ   (AFRIMS) สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ย้ายที่อยู่ใหม่)
574   นส.อุมาภรณ์ สุขสวัสดิ์   (AFRIMS) สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
575   คุณนันทวดี สุวรรณบุณ   (AFRIMS) สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
576   น.ส.นิลวัลค์ บัวทอง   (AFRIMS) แผนกภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์ สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
577   คุณณิชาภัทร อุทัยมงคล   (AFRIMS) แผนกภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์ สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
578   คุณมะลิ อิทธ์วีรกุล   (AFRIMS) แผนก สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
579   นส.สไบทิพย์ ศรีวิชัย   (AFRIMS) แผนก สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
580   น.ส.ศิริพร ศรศักรินทร์   (AFRIMS) แผนก สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
581   นางวิภาภรณ์ บุนโสภา   สภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 54 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
582   นายชาญวิทย์ แก้วคำ   สภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 54 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
583   นางสุรีรัตน์ โพธิ์ประยูร   สภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยวิชาการ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 54 หมู่ 4 ถ.วิภาวดีรังสิต หลัก
584   ผศ.พอ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม   ม.ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
585   คุณขนิษฐา วรธาชัย   ม.ขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
586   นายแสวง แสนบุตร   ม.เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาปรัญชาและศาสนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
587   นส.ศุภรินทร์ วิมุกตายน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบัน 2 ซ.จุฬาลงกรณุ 62 พญาไท ปทุมวัน กทม
588   นส.ศศิชล คำเพราะ   ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 420/8 อาคารสถาบันฯ ชั้น 12 ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท
589   นส.พิมพ์ชนก พุฒขาว   ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา 312 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม 10400
590   คุณมณีรัตน์ เบญจวงศ์กุลชัย   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กทม 10330
591   พ.อ.หญิง ผศ.สุรีพร พ่วงพงษ์   ภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ทหารพระมงกุฎเกล้า
592   นพ.ปริญญา สัติชาติงาม   ศูนย์วิจัยฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
593   นพ.ธนรัตน์ ลยางกูร   หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 420/8 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม 10400
594   นาวาตรีหญิง นันทพร เอกตาแสง   โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (แผนกสมรรนะทางกาย กองอาชีวอนามัย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
595   นพ.ชินทร์ ลิ่มวงศ์   รพ.ศิริราช หน่วยอณูพันธุศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยา
596   พญ.จิรัฐคณา จันทร์งาม   รพ.กลาง กลุ่มงานวิสัญญี 514 ถ.หลวง ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
597   คุณรักจิต กัลยาณะธรรม   Quintiles (Thailand) CO.,LTD ชั้น 17 อ.สีลมคอมเพล็กซ์ ห้อง4 191 ถ.สีลม บางรัก กทม 10500
598   คุณสุวรรณ ศรีวิริยกุล   Quintiles (Thailand) CO.,LTD ชั้น 17 อ.สีลมคอมเพล็กซ์ ห้อง4 191 ถ.สีลม บางรัก กทม 10501
599   คุณปาณิสา พ่วงศิลป์   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร กรมการแพทย์ทหารบก 315/6 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม 10400
600   นพ.สุพล มโนธรมณ์   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ราชเทวี กทม (ติดต่อที่ 34/127 ซ.36 ถ.โชคชัย4 ลาดพร้าว กทม 10230๗


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org