ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1103   พญ.ปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน   กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี รพ.เลิดสิน 190 สีลม บางรัก กทม.10500
1104   ดร.ธานี สุคนธะชาติ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
1105   น.ส.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์   203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
1106   พญ.ภาภัสร์ ศรีสวัสดิ์พงษ์   สนง.ศัลยศาสตร์ รพ.เลิดสิน 190 ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม. 10500
1107   ธิดารัตน์ อินทรฤทธิ์   สาถบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ฝ่ายสหรัฐ) 315/6 ถ.ราชวิถี พญาไท กทม.10400
1108   ดร.ภัทรพร คงบุญ   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซ.พหลโยธิน22 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
1109   ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
1110   ดร.ศรัชฌา กาญจนสิงห์   กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย 88/22 หมู่4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1111   น.ส.สุดารัตน์ ช้างโรง   ม.วลัยลักษณ์(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
1112   รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
1113   รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉิมรัตนโรจน์   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1114   รศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1115   รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1116   รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1117   รศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1118   รศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตี   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1119   ผศ.ทพญ.เสมอจิต พิธพรชัยกุล   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1120   อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1121   นายบุญสิทธิ์ บัวบาน   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1122   นางประคอง จันทร์กุบ   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1123   น.ส.ทศวรรณ รัญเพชร   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1124   นายพงษ์ดนัย เสนาจิตร   สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา 90110
1125   น.ส.เบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล   999 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1126   น.ส.ดาระวี เหลืองไพโรจน์   999 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1127   อ.ดร.ธรณิศ สายวัฒน์   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
1128   รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 12 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
1129   ดร.ศรีวรรณ ทาวงศ์มา   ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
1130   ผศ.องอาจ มณีใหม่   คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
1131   น.ส.กุลธิดา พานิชกุล   วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
1132   นางเจนจิรา บุราคร   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1133   นางวาริน หาญชนะ   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1134   น.ส.กิติพร กางการ   12 ม.1 รพ.ชัยภูมิ(ห้องคลอด) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
1135   รศ.จตุพร บานชื่น   ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900
1136   ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว. 114 ซ.สุขุมวิท23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
1137   น.ส.ผกามาศ อรุณสวัสดิ์   มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น1 อาคารบริหารคณะแพทยศษสตร์ อ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1138   ภญ.ดร.สิรชา เกษมสุวรรณ   บ.อินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิส จำกัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
1139   กันยา บุญธรรม   สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1140   นพ.จิตรภาณุ วงศ์ยงศิลป์   รพ.กลาง 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัครูพ่าย กทม. 10100
1141   นางฐิติรัตน์ อินตายวง   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1142   ผศ.ดร.ภญ.วรัญญา จตุพรประเสริฐ   คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 79/99 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
1143   ดร.ดลรวี สิมคำ   โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
1144   นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุล   ชั้น2 อาตาร7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
1145   น.ส.ศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 198 ม.1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
1146   ฐิติรัตน์ อินตายวง   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
1147   ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
1149   อ.ดร.สุพจน์ รัตนาพันธุ์   เลขที่ 329/25 ถนนรามอินทรา ซอย 125 แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
1150   ดร.พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
1151   ดร.พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
1152   ดร.เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
1153   คุณนิภาพร อภิสิทธิวาสนา   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org