ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
351   นส.ระวีวรรณ ถวายทรัพย์   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กทม 10301
352   นพ.ยลชัย จงจิระศิริ   รพ.กลาง / กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.กลาง ป้อมปราบ กทม 10100
353   ทพ.สุทัศน์ ตรีศูลรัตน์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม
354   พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
355   ศิวพร สุขอร่าม   รพ.ราชพิพัฒน์ กลุ่มงานทันตกรรม กทม
356   จันจิรา ภู่รัตน์   รพ.กลาง ป้อมปราบ กทม 10100
357   นส.จันทรา อ่อนละออ   รพ.กลาง ห้องผ่าตัด 514 ถ.หลวง ป้อมปราบ กทม 10100
358   ผศ.สุภาวดี เครือโชติกุล   วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 131/5 ถ.ขาว วชิรพยาบาล ดุสิต กทม 10301
359   พญ.ศิดิภา โชติชัยสถิตย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
360   พญ.ปาริฉัตร การปลื้มจิตต์   รพ.กลาง 514 ถ.หลวง ป้อมปราบ กทม 10100
361   นพ.รณยุทธ บุญชู   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
362   พญ.สวนุช บุญญาสุวัฒน์   รพ.ลาดกระบัง (ที่อยู่ผิด)
363   ภญ.อัจฉรา แหลมทอง   รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ 919 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวง บางไผ่บาง เขต บางแค กทม 10160
364   นางมาลี ตั้งชลทิพย์   รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ บางคอแหลม กทม 10120
365   พญ.กันทิมา ธัญญะวุฒิ   รพ.กลาง 514 ถ.หลวง ป้อมปราบ กทม 10100
366   นส.มณสิชา ฐานะวุฑฒ์   รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ บางคอแหลม กทม 10120
367   นส.ประกอบ ศรีวัจนะ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
368   นางอัจฉรา สุประดิษฐ์   รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ บางคอแหลม กทม 10120 (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
369   นส.ลดาวัลย์ ผาสุข   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / หน่วยวิทยาภาวะมีบุตรยาก
370   รศ.นพ.องอาจ วิพุธศืริ   ม.จุฬาฯ / รองคณบดีวิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาฯ ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
371   รศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร   ม.มหิดล / รองผอ.รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี
372   พญ.วิมล งานทวี   บ.Pfizer International (เปลี่ยนที่อยู่)
373   ภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์   รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
374   นพ.โอกาส ไทยพิสุทธิกุล   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
375   ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์   สำนักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 49 วัฒนา กทม 10110
376   ภญ.รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย   รพ.พุทธชินราช / กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
377   ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์   รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 420 / 6 ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม 10400
378   รศ.พญ.เกศรา อัศดามงคล   ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ภ.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ฯ (รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ต.รังสิต อ.องค
379   รศ.พรเทพ จันทวานิช   ม.มหิดล / ภ.กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
380   นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์   รพ.รามาธิบดี / ภ.จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
381   พญ.ปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร   รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม10120
382   นางจินตนา บุญจันทร์   ม.ขอนแก่นงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
383   อ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์   ม.จุฬาฯ / ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
384   ผศ.อัจฉรา เอ็นซ์   ม.จุฬาฯ / ว.ประชากรศาสตร์ อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ จุฬาฯ กทม
385   ดร.วนิดา นพพรพันธุ์   ม.จุฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ ถ.พญาไท กทม 10330
386   นายณรงค์ ช่อนาม   ม.จุฬา / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาฯ อาคารสถาบัน 2
387   อ.สุจิตรา บุญหยง   ม.จุฬาฯ / ภ.กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปทุมวัน
388   ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม   ม.จุฬาฯ / ภ.กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ปทุมวัน
389   นส.ชนิดา พลานุเวช   ม.จุฬาฯ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาฯ อาคารสถาบัน 2
390   ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์   ม.จุฬาฯ / ศูนย์วิจัยวิทยาลิพิดและไขมัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
391   ผศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์   ม.จุฬาฯ / คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
392   ผศ.ยุพา อ่อนท้วม   ม.จุฬาฯ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาฯ อาคารสถาบัน 2
393   ผศ.ดร.สุกัญญา ประจุศิลป์   ม.จุฬาฯ / คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
394   รศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ   ม.ขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
395   รศ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น   ม.ขอนแก่น / ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
396   รศ.นพ.โกศล คำพิทักษ์   ม.ธรรมศาสตร์ / สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
397   อ.พิทยา ชาญเชิงภพ   ม.ธรรมศาสตร์ / สถาวิทยาคลินิก รพ.ธรรมศาสตร์
398   รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์   ม.จุฬาฯ / ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬา
399   น.ส.กอบศิริ เฉลิมรัฐ   รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
400   นพ.ทวี ศิริวงศ์   ม.เชียงใหม่ / ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org