ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
903   นาย สุทธิพล อุดมพันธุรัก   คณะกรรมการ สำนักจริยธรรมในคน SIRB คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
904   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
905   พญ. วลัยลักษณ์ เถียรติธนากร   ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ
906   อัญชลี วิทยาพิพัฒน์   231 ซ.ลาดพร้าว96 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลวง กทม.10310
907   รศ.ดร. มยุนา ศรีสุภนันท์   ม.มหิดล
908   อ. เภสัชกรหญิงดร. ทพวรรณ ศิริเฑียรทอง   ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี จุฬา
909   อ. เภสัชกรหญิงดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล   ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี จุฬา
910   ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิง ฐณิฎฐา กิตติโสตี   41 ม.ดุลิยา แขวงกาญจนาภิเษก ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน กทม 10170
911   รองศาสตราจารย์ดร. รัฐทิน จันทร์เจริญ   วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
912   นส. นวนพ เศตะพราหมณ์   รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
913   นาง นิตยา ธนกาญจน์   ศูนย์วิจัยบำรุงราษฎร์ รพ.บำรุงราษฎร์
914   นาง วรรณพรรธน์ วาณิชชัชวาลย์   ศูนย์วิจัยบำรุงราษฎร์ รพ.บำรุงราษฎร์
915   อรรถวรรณ โชติเสน   ศูนย์วิจัยบำรุงราษฎร์ รพ.บำรุงราษฎร์
916   นางสาว นฤมล เสนาคม   รพ.บำรุงราษฎร์
917   นางสาว วันเพ็ญ จามรวงศ์   รพ.รามาธิบดี หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
918   นางนฤมล น่วมอนงค์   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
919   ผศ.อำไพวรรณ สุภาพวานิช   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
920   คุณอารียา มะลิแดง   
921   คุณศิริวรรณ บุตะเดช   
922   คุณจันทร์เพ็ญ เกตุแก้ว   
923   น.ท.วารินทร์ ปงกันคำ   กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ 504/54 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
924   นาวาตรีหญิง ดร.หฤทัย อาจปรุ   กรมแพทย์ทหารเรือ (สน.บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ฯ ชั้น 3) ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
925   นาวาเอกหญิงพิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ   11/1 ซ.สุขใจ สุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กทม. 10110
926   น.อ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช   กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
927   นาวาเอกหญิง ศยามล ไข่สุวรรณ   กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม
928   ดร.กวีญา สินธารา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
929   ดร.ปฐมาวดี ทองแก้ว   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
930   นายธีร์รัฐ พงศ์เลิศอารี   46 ม. 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
931   ลัคนา อภิปัญญาโสภณ   ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
932   ดร.มารยาท โยทองยศ   สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 119 ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
933   นางชมเดือน ลียากาศ   บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิส จำกัด ศูนย์การแทพย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 999 ม. 5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
934   นางสาวนฤมล วิจิตรสมบัติ   บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิส จำกัด ศูนย์การแทพย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 999 ม. 5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
935   ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช   สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
936   นางสาวอัจฉราภรณ์ เฉลยสุข   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม.10110
937   อ.วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
938   คุณพิมลมาศ โชติชมภู   บริษัท พีอาร์เอ เฮล์ ซายน์ ซันที 32 ห้องเลขที่ 3209 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
939   นางสาวเยาวพงษ์ ถิ่นสาคร   373/680 ม.2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
940   ภญ.กฤติมา โภชนสมบูรณ์   ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
941   นายชาติเชื้อ เชิงหอม   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
942   นางเพชรรัตน์ ปัญญาภาณุวัฒน์   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
943   นางพรทิพย์ จักขุทิพย์   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
944   ผศ.ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์   สำนักงานบริหารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
945   นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ   กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 เลขที่ 189 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
946   นางศิริวรรณ ศรีสังข์   105/22 หมู่บ้านปิ่นเกล้าการ์เด้นซิตี้ ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 25 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
947   ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์   คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
948   ดร.ศยามล เจริญรัตน์   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
949   ผศ.บุษบา วิริยะสิริเวช   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 681 สามเสน ดุสิต กทม. 10300
950   รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต   สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
951   ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน   ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
952   ผศ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์   คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org