ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1003   นายภูเมธ กมลศุภกิตติ์   อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเลียบคลองบางแค 167 ซ.เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
1004   นางยุรพร อนุเคราะห์กุล   6/22 ซ.รามคำแหง 128 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
1005   นายอดิศร วิตตางกูร   สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
1006   นายมานิตย์ ชัยมงคล   137/15 ซอยภาวนา ถ.ลาดพร้าว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1007   ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94001
1008   ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
1009   รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1010   น.ส.ลัดดา คำแดง   หอผู้ป่วยศัลกรรมหญิง รพ.ยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
1011   ดร.ชมพูนุท สุภาพวานิช   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
1012   นายเสฐียรพงษ์ ศิวินา   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจ.ร้อยเอ็ด
1013   น.ส.ณัฐนรี โชควิริยากร   รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ เลขที่6 ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.10160
1014   พญ.ภัทรพร เกียรติปานอภิกุล   รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถนนตก แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
1015   นางวนิดา ปาวรีย์   สนง.พัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 189 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
1016   น.ส.อุสา สังข์สอาด   20 รพ.สิรินธร ซ.อ่อนนุช90 ฝ่ายการพยาบาล ชั้น4 ตึกผู้สูงอายุ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250
1017   นายอาณัติ พาเสนา   ธนาคารเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Omics Center for health Sciences (OCHS) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
1018   นายภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล   รพ.ลาดกระบังกรุงเทพฯ เลขที่2 ซ.ลาดกระบัง 15 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
1019   ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1020   ผศ.ดร.กันตพร ยอดใชย   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1021   รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1022   รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1023   ดร.วริศรา โสรัจจ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1024   รศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์   คณะวิทยาศษสตร์การกีฬา ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20121
1025   รศ.พิเชษฐ์ กาลามเกษตร์   47/9 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
1026   ดร.พวงทอง อินใจ   169 คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
1027   พ.ต.อ.หญิง สุรีรัตน์ จารุหทัย   กลุ่มงานอายุรกรรม ตึกข้าราชการตำรวจชั้น 5 รพ.ตำรวจ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
1028   อาจารย์ ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ   ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลาด เขตดุสิต กทม. 10300
1029   ผศ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน   สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 ม.3 ถ.พุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1030   ดร.พรเพ็ญ พนมวัลย์   คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1031   ผศ.ดร.อุดมเดชา พลเยี่ยม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศุนย์พระนครเหนือ) 1381 ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800
1032   รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ   ภาควิชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน กทม.10300


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org