ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
101   พญ.วนิดา จินตนาควิชัย   ษ.ทรานส์ บูเซ่น (ประเทศไทย)จำกัด
102   ภญ.อัจฉรา ธรรมเถกิงกิจ   รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
103   นพ.มาโนชญ์ ลีโทชวลิต   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร (ย้ายที่อยู่ใหม่)
104   นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่   รพ.มหาราชนครราชสีมา
105   นพ.ไพโรจน์ จิรันดร   Medical Diretor บ. Eli Lilly Asia Inc.
106   ศ.กำพล กลั่นกลิ่น   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
107   ศ.มาลัย มุตตารักษ์   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
108   รศ.นพพร สิทธิสมบัติ   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
109   รศ.ยุพา สุมิตสวรรค์   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
110   ศ.พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
111   รศ.พญ.นพมาศ โรจนเสถียร   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
112   ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
113   อ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
114   รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
115   อ.วีระวุฑฒิ์ วัฑฒนายน   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
116   รศ.ดร.นิมิตร มรกต   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
117   รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
118   ผศ.ทพ.ญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
119   รศ.ดร.พญ.กาญจนา เกษสอาด   กรรมการจริยธรรม ม. ธรรมศาสตร์ (ทีอยู่ผิด)
120   นพ.สุชัย กิจศิริพรชัย   B.L.H. Trading
121   คุณแสงเพ็ญ พันธุ์พฤกษชาติ   Eli Lilly Asia,Inc. Thailand Branch
122   เภสัชกรหญิง ทวีพร นทีสำเริง   sanofi-aventis (Thailand) Ltd.
123   คุณพงศ์เทพ ไพบูลย์ธัญญลักษ   Eli Lilly Asia,Inc. Thailand Branch
124   คุณสุณี เชื้อสุวรรณ   Eli Lilly Asia,Inc. Thailand Branch
125   นส.ภิรมย์ มากคำ   รพ.วชิระ งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
126   คุณอรวรรณ ชลทรัพย์   บ.เซริง (กรุงเพทฯ)จำกัด 28/9 ถ.แจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
127   รศ.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์   ม.นเรศวร / คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
128   ศ.ดร.บรรพต สุวรรณประเสริฐ   ม.นเรศวร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
129   ดร.พาชื่น โพทัพ   ม.นเรศวร / คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
130   นางนงนุช โอบะ   ม.นเรศวร / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร
131   ผศ.จิรประภา มากลิ่น   ม.นเรศวร / คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
132   รศ.พญ.นภาธร บานชื่น   รพ.ศิริราชพยาบาล / คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ภ.วิทยาภูมิคุ้มกัน
133   นายอำนาจ บุบผามาศ   สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายบิลโก
134   คุณกาญจนี นิติเรืองจรัส   รพ.ศิริราช / หน่วยวิจัยคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
135   คุณพรสิริ ชินสว่างวัฒนกุล   รพ.ศิริราช / หน่วยวิจัยคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
136   คุณสุนี ธนกำธร   รพ.ศิริราช / หน่วยวิจัยคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
137   ผศ.ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย   ม.มหิดล / คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ภ.ชีวสถิติ
138   นพ.สิริ สิริจงวัฒนา   รพ.ขอนแก่น
139   นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร   ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
140   พล.ต.หญิงวณิช วรรณพฤกษ์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานประกันคุณภาพ
141    พล.ต.หญิง บุญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา   รพ.พระมงกุฏเกล้า ช่วยราชการ กองสูติ-นรีเวช
142   ศ.พ.อ.พิเศษ นพ.วิบุล สัจกุล   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า /รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
143   ศ.พญ.ศรีลักษณ์ สิมะเสถียร   รพ.พระมงกุฎเกล้า / กองกุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า
144   รศ.พ.อ.อัมพา สุทธิจำรูญ   รพ.พระมงกุฎเกล้า / กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
145   รศ.พ.อ.หญิงอาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภ.เวชศาสตร์ทหารและชุมชน วพม.
146   พ.อ.หญิง เยาวนา ธนะพัฒน์   รพ.พระมงกุฎเกล้า กองสูตินรีเวชกรรม, คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
147   รศ.พล.ต.บพิตร กลางกัลยา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภ.เภสัชวิทยา
148   พ.ต.ราม รังสินธุ์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
149   พ.ท.ปิยะ เตียวประเสริฐ   รพ.พระมงกฎเกล้า
150   พ.ท.หญิง กัตติกา พงษ์ศิริ   รพ.พระมงกุฎเกล้า หน่วยระบาดวิทยา


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org