ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
852   นางสาว จีรนันท์ ใจบุญมา   100/58 บ.ศูนย์โครโมโซม ถ.เทอดดำริ ดุสิต กทม. 10300
853   พ.อ. หญิง หทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
854   พ.อ.หญิง สิริวรรณ สมจินตนา   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
855   พ.อ. ดนัย หีนท่าไม้   
856   พ.อ. เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
857   พ.ต. ชาติชาย พฤกษาพงษ์   รพ.พระมงกุฎเกล้า
858   พ.อ. ยิ่งยศ วิรุพิท์อรยา   19 ซ.อินทามระ15 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
859   พ.ท. หญิง ดร.ศนิตา หิรัญรัศมี   กองเภสัชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
860   พ.อ. หญิง เพ๊ญนภา ภักดีวงศ์   175 ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการทหาร ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงโขนง เขตคลองเตย 10110
861   พ.ท.หญิง กัญชลา วิชัยชนะกุล   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
862   พ.อ. ผศ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์   กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
863   พ.ท. ศราวุธ จินดารัตน์   ภาควิชาเภสัชวิทยา วพม.
864   พ.ท. หญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
865   พ.ท. หญิง ปราณี อ่อนศรี   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
866   พ.อ.หญิง ผศ.ศุภขจี แสงเรืองอ่อน   วพม. ภาควิชารังสีวิทยา
867   พ.ท. นายแพทย์ ปิยะ รุจกิจยานนท์   หน่วยโลหิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า
868   พ.อ.รศ.ดร.นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์   กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
869   พ.อ.รศ.ดร.นพ. นครินทร์ ศันสนยุทธ   แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.พระมงกุฎเกล้า
870   ร.อ. หญิง พราวรวี ผลิตาภรณ์   กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
871   พ.ท. หญิง อภิญญา อิทรรัตน์   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
872   พ.ท. หญิง ดร. กุนนที พุ่มสงวน   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
873   พ.อ. ตันตนัย นำเบญจพล   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
874   พ.อ.หญิง พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
875   พ.อ. ประสิทธิ์ มหากิจ   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
876   พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
877   พ.อ. สามารถ นิธินันทน์   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
878   พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
879   พ.อ. สหพล อนันต์นำเจริญ   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
880   ร.อ. เศรษฐพล คุณะเกษม   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
881   พ.อ. อำนาจ ชัยประเสริฐ   รพ.พระมงกุฎเกล้า
882   พ.ท.หญิง กฤษณมน ฤทธิภาชัย   รพ.พระมงกุฎเกล้า
883   พ.ท. หญิง วรรณรัตน์ ศรีกนก   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
884   พ.อ. หญิง รุจิดา วิไลรัตน์   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
885   ดร. อังสนา โตกิจกล้า   
886   นาง นัทธิกา คงเมือง   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
887   ร.อ.หญิง สุภัทราภรณ์ กุลภา   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
888   พ.ต. หญิง แอน ไทยอุดม   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
889   พ.ต.หญิง องค์อร ประจันเขตต์   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
890   พ.ท. นิติธร เครือครุฑ   สนง.คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
891   สุนทรี นาคะเสถียร   รพ.เทพธารินทร์
892   นางสาว รุ้งทิพย์ ห่องโนทยาน   คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ ศูนย์รังสิต
893   รองศาสตราจารย์ดร. กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุใภรณ์ มธ
894   นางสาว สุภาณี พิศวง   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
895   ผศ.ดร. สุมาลี คอนโด   สถาบันศาสตร์ปรีคลินิก คณะแพทย์ มธ
896   นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร   รพ. กรุงเทพ-เชียงใหม่
897   นพ. ไกรฤกษ์ สันธวารักษ์   ศูนย์วิจัย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
898   นาย สุรพงษ์ เมฆนาวิน   ภาคออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
899   อ.ดร.นพ. ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย   คณแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
900   จุฬาทิพย์ บุญมา   คอนโดวันพาเลช 36/18 ซ.ศูนย์วิจัย2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กทม.10310
902   นาง ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ   ฝ่ายการพยาบาล รพ.กลาง


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org