ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
751   ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
752   รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย   ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
753   รศ ดร กัญญดา ประจุศิลป   คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษา ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
754   กฤตเตโช สิริภัสสร   สถาบันบำราศนราดูล ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
755   ดร.นวิยา นันทพานิช   สถาบันราชประชาสมาสัย 15 ม.7 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
756   วรินทร์ กฤตยาเกียรณ   คณะสหเวชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 20120
757   พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย   190 รพ.เลิดสิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม.10500
758   ภญ.ปาริฉัตร เทศน์สาลี   190 รพ.เลิดสิน ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม.10500
759   นพ.องอาจ วิจินธนสาร   190 รพ.เลิดสิน ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม.10500
760   ดร.พรทิพย์ ลยานันท์   190 รพ.เลิดสิน ถ.สีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กทม.10500
761   อ.นพ.ดร.ฐสิณัส ดิษยบุตร   ตึกแพทย์พัฒน์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน กทม.10330
762   สมควร วิเชียนศรี   คณะกรรมการจริยธรรมฯ รพ.สระบุรี
763   สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ   ศูนย์วิจัยฯ รพ.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
764   เนียรนิภา บุญอ้วน   กลุ่มงานสวัสดิการสังคม รพ.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
766   อ.ดร.สุดารัตน์ หงวนเสงี่ยม   ภาคพยาธิวิทยา กายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
767   ปิยะวดี ฉาไธสง   สถาบันบำราศนราดูล ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
768   นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์   สถาบันบำราศนราดูล ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
769   พนิดา เตียนจันทึก-ฮั้นท์   บ.ควินไทล์ ประเทศไทย จำกัด
770   อ.ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย   วิทยาลัยการสาธารฯสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
771   กมลภู ถนอมสัตย์   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
772   อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
773   ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา
774   ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ   คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
775   แววดาว ทิพวงศ์   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ม.พะเยา
776   พ.ต.หญิง สิรกานต์ เตชะวนิช   แผนกออร์โธ กองอายุรกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
777   พ.ต.บัญชา สถิระพจน์   แผนกโรคไต กองอายุรกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
778   พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์   แผนกโรคไต กองอายุรกรรม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
779   เกรียงไกร ไชยเมืองดี   มูลนิธิรักษ์เด็ก 114/19 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
780   ชาดากานต์ ผโลประการ   ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
781   นาวาโทหญิงสุภัทรา แก้วเกรียงไกร   สำนักงานวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
782   มุกดา อินต๊ะสาร   เครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน 182/1 ม.5 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
783   พ.ญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์   โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม จ.เชียงใหม่
784   ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล   คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
785   พ.ญ.สุพรรณี จิรจริยาเวช   13/276 ศูนย์การแพทย์เวชพิทักษ์ อ.ลำลูกกาคลอง2 ต.คูคต ปทุมธานี 12130
786   ปัทมา ภูพิพัฒน์ผล   รพ.เวชการุณรัศมิ์ 48 ม.2 ถ.เลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กทม. 10530
787   ดร.เมธวี ศรีคำมูล   ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
788   ดร.รัตนา บรรณาธรรม   สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
789   ศาสวัต เลิศฤทธิ์อนันต์   สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
790   ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
791   ว่าที่ร้อยโทกิตติ วงษ์กิติโสภณ   ฝ่ายวิชาการ รพ.ตากสิน
792   สุกาญจน์ ชัยณรงค์   งานวิสัญญีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล รพ.ตากสิน
793   ดร.ปราณี มีหาญพงษ์   รพ.สิงห์บุรี หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย-หญิง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
794   ดร.วรพล หนูนุ่น   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
795   ประวิตร แย้มพงษ์   สำนักสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
796   รศ.ดิเรก ควรสมาคม   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
797   ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
798   น.ส.ณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
799   นายวีระชัย คุ้มพงษ์พันธุ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
800   พญ.เชอร์รี่ ยี สิทธิชัยสวัสดิ์   รพ.บำรุงราษฎร์
801   น.ส.อารี สุวโรพร   สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org