ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
651   เสาวลักษณ์ ปานะพิพัฒน์   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
652   น.ส.ศิริอร กลางสำโรง   สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สนง.อธิการบดีม.มหิดล
653   น.ส.ชุติมา ก๋งทอง   สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ม.มหิดล
654   ผศ.ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช   ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย กทม.
655   อาจารย์ ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร   ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย กทม.
656   ผศ.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์   ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย กทม.
657   อาจารย์ ดร.อาภา ยังประดิษฐ์   ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย กทม.
658   นางศุลีภรณ์ คงสี   รพ.นพรัตนราชธานี ถ.รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230
659   ดร.วิภาวี เผ่ากันทรากร   368 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กทม. 10600
660   พญ.กัณฐาภรณ์ สุรเบญจวงศ์   543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขตคลองสาน กทม. 10600
661   รศ.ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล   8313 ซ.พหลโยธิน14 สามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
662   พ.อ.หญิง อรุณี สุวรรณะจฎ   ภาควิชาจุลชีววิทยา วพม.
663   ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล   ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วพบ.สภากาชาดไทย
664   อ.ดร.เต็มดวง ช้อยหิรัญ   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
665   นางฐิติพร ปิติสุทธิธรรม   ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
666   พ.ต.ท.หญิงสมบูรณ์ ขัตติยะสุวงศ์   คลินิกเบาหวาน รพ.ตำรวจ
667   น.ส.อรภรณ์ สวนชัง   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
668   น.ส.นิธิวดี หนูไฉยา   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
669   นายปฐมพงษ์ วรสกุลธร   บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 14/1-5, 15/1-8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100
670   นาวาตรี พรกนก พุฒศรี   กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
671   นาวาตรี สุภาพร ศรีวัชรกุล   กรมแพทย์ทหารเรือ ถ.ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
672   ธีรภัทร์ ทัพจัทร์   โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 ชั้น 5 แผนกการเงิน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
673   ภกญ.อรอนงค์ เหล่าตระกูล   -
674   นพ.อารยะ อดุลพันธ์   -
675   ศ.พญ. อลิสา วัชรสินธุ   -
676   อ.วรรณฤดี ภู่ทอง   -
677   ผศ.ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ   177 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย ซอย 12 ถนนบรมราชชนนี 70/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
678   นางสาว สกาวรัตน์ ทองลอย   -
679   ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง   -
680   รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์   -
681   น.ต.หญิง สินีนาฏ ลิ้มนิยมธรรม   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
682   พ.ต.หญิง ปาริชาติ ยิ่งประเสริฐ   525/5 ถ.พหลโยธิน 58 แยก 55 เขตสายไหม กทม. 10220
683   น.อ.ปิโยรส ปรียานนท์   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ชลบุรี
684   พ.ท.หญิง ดร.ศุภขจี แสงเรืองอ่อน   80/400 อาคารบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรเกียกกาย ชั้น 18 ห้อง 5 อ.ดุสิต ต.นครไชยศรี กทม. 10300
685   น.อ.หญิง อนงค์นุช ภูยานนท์   9/12 หมู่บ้านเบิลวานา ซ.1 ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170
686   รศ.ระพีพรรณ คำหอม   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200
687   ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
688   ดร.ชดช้อย วัฒนะ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
689   ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120
690   ภญ.ดร.เอื้อมพร ศรีกฤษณพล   บริษัทโรชไทยแลนด์จำกัด อาคารรสาทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน ซ.19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
691   ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์   ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
692   ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
693   ดร.กาญจนา อู่สุวรณทิม   คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
694   ศ.(พิเศษ)วิสาขะ ลิ่มวงศ์   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
695   ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
696   รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์   ภาคสฃวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
697   ดร.อภิชาต วิทย์ตะ   ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
698   รศ.ดร.สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์   สาขาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร
699   ผศ.ดร.จรรจา สันตยาทร   คณะพยาลศาสตร์ ม.นเรศวร
700   ผศ.ดทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ   คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org