ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
151   พ.อ. สรชัย นิตยพันธ์   กรมแพทย์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
152   พ.อ.กิตติ ต่อจรัส   รพ.พระมงกุฎเกล้า กองกุมาร
153   พ.อ.สถาพร ธิติวิเชียรเลิศ   รพ.พระมงกุฎเกล้า หน่วยโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม
154   พ.ท.ชาญวิทย์ วิจารณ์   กรมแพทย์ทหารบก
155   พ.ท.หญิง กฤติกา จันทร์หอม   กรมแพทย์ทหารบก กองวิทยาการ เลขที่ 8 ถ.พญาไท อ.ราชเทวีกทม 10400
156   พ.ต.ธนัญชัย พยัตตพงษ์   กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถ.พญาไท อ.ราชเทวีกทม 10400 (ที่อยู่ผิด)
157   พ.ท.สิริพงษ์ สารพัด   กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถ.พญาไท อ.ราชเทวี กทม (ที่อยู่ผิด)
158   พ.ต.หญิงอยุทธินี สิงหโกวินท์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภ.เภสัชวิทยา
159   นส.นภาพร โตจินดา   รพ.ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700 สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 11
160   พญ.กนกพร ใจสถาพร   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
161   นพ.อาคม เชียรศิลป์   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
162   นพ.ธวัช ประสาทฤทธา   รพ.เลิดสิน
163   รศ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์   ม.ขอนแก่น / คณะแพทย์ศาสตร์ ภ.ศัลยศาสตร์
164   นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ   ม.เชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภ.อายุรศาสตร์
165   นพ.สมชาย โตวณะบุตร   สถาบันประสาทวิทยา 312 ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชวิถี กทม
166   รศ.สิวลี ศิริไล   519 บ้านศิริไล ซ.สองพี่น้อง สำโรงเหนือหมู่ 6 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
167   พภ.มโน เมตตานนโท (เลาหวณิช)   ม.จุฬาฯ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
168   คุณอัญชลี เนาวรัตน์โสภณ   กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทัตนกรรม กรมการแพทย์
169   พญ.ผุสดี ธรรมานวัตร์   รพ.นพรัตนราชธานี ถ.รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230
170   นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์   รพ.นพรัตนราชธานี ถ.รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230
171   นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล   สถาบันประสาทวิทยา
172   คุณลักษมี วัฒนมงคลศิลป์   หน่วยวิจัยคลินิก สถาบันส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ (ย้ายที่อยู่ใหม่)
173   นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์   กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
174   ผศ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์   รพ.ศรีนครินทร์ /ภ.อายุรศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 40002
175   ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์   รพ.รามาธิบดี ภ.พยาธิวิทยา
176   พญ.เพชรินทร์ จิวะสันติการ   รพ.ลำปาง
177   รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาโสตนาสิกฯ
178   รศ. นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์   ม.จุฬาฯ / คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ ภ.กุมารเวชศาสตร์
179   พญ.นิรมล วัชระรังษี   สถาบันโรคผิวหนัง
180   พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ   บ.อินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิส จำกัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
181   ภญ.ทวีพร วิสุทธิมรรค   รพ.ธัญญารักษ์ รังสิต ปทุมธานี 12130
182   นพ.วิโรจน์ วีรชัย   รพ.ธัญญารักษ์ รังสิต ปทุมธานี 12130
183   พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์   รพ.รามาธิบดี /หน่วยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภ.รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
184   นางสาทร ลักษมีวสุคนธ์   รพ.เซ็นต์หลุยส์ 215 ถ.สาทรใต้ กทม. เปลี่ยนที่อยู่ใหม่
185   นพ.เจริญไชย เจียมจรรยา   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์
186   นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช   สถาบันหัวใจ รพ.เซ็นต์หลุยส์ (เปลี่ยนที่อยู่ใหม่)
187   นางวิยะดา แสนศรีมหาชัย   สถาบันพยาธิวิทยา ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม. 10400
188   ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน   รพ.รามาธิบดี / ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
189   รศ.พญ.พัชรา วิสุตกุล   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
190   อ.เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ   ม.ธรรมศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
191   นพ.วุฒิชัย จตุทอง   รพ.เลิศสิน แผนกศัลยกรรม
192   อ.ชวบูลย์ เดชสุขุม   ม.สงขลาฯ / คณะแพทยศาสตร์ ภ.พยาธิวิทยา
193   พญ.สุวรรณา อัศวพิริยานนท์   รพ.ราชวิถี / กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ราชวิถี
194   นส.กัญญา บุญช่วย   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเพทมหานครและวชิรพยาบาล ศูนย์วิจัยวิทยาลัยฯ
195   นส.กฤตติกา ตัญญะแสนสุข   127 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ซ.17 คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
196   พญ.จิตเกษม เก่งพล   ม.สงขลาฯ / คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลาฯ ภ.สูติ-นรีเวช
197   นพ.ปกรณ์ ศิริยง   กระทรวงสาธารณสุข สนง.เลขานุการคณะกรรมการศึกษาวิจัยในคน
198   นางรัชนีบูลย์ อุดมชัยรัตน์   กระทรวงสาธารณสุข สนง.เลขานุการคณะกรรมการศึกษาวิจัยในคน
199   นางพรทิวา เฉลิมวิภาส   กระทรวงสาธารณสุข สนง.เลขานุการคณะกรรมการศึกษาวิจัยในคน
200   นส.นฤกร ธรรมเกษม   กระทรวงสาธารณสุข สนง.เลขานุการคณะกรรมการศึกษาวิจัยในคน


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org