ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
 
การประชุมวิชาการประจำปีชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)¸
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Human Subject Protection Course & GCP"
และการประชุมสามัญประจำปีของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยThe schedule for Thailand survey in June 2019
   
  Training day june 16,2019 tele conference ( Chiangmai and Bangkok)
June 17,18,19 survey Research Ethics Committee, faculty of Medicine, Chiangmai University.
  Chiangmai
June 20,21,22 survey Research Institute of Health Sciences (RIHES) Human Experimenttation
  Committee, Chiangmai University,Chiangmai
June 17,18,19 survey Bumrungrad International Institutional review Board (BI_IRB) Bangkok
   
June 20,21,22 survey Ethic Committee of Tropical Medicine ,Mahidol University,
  Bangkok
June 24,25,26 survey The Research Ethics review Committee for research involving Human
  Research participant ,Health Sciences group, Chulalongkorn university, Bangkok
June 27,28,29 Ethic Committee Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok
   
The tentative schedule for Thailand September survey
   
September 15,2019 Training day ( may arrange to be June 16,with the June survey group)
September 16,17,18 survey The Ethical Committee for Research in Human Subject Chiangrai
Prachanukroh Hospital, Chiangrai
   
September 19,20,21 survey The Ethics Committee of Sunpasitthiprasong Hospital , Ubonratchathani
  » ใบสมัคร FERCAP TRAINEE
   fercapcoordinator@gmail.com 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ "ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน"
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในการดำเนินโครงการแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทและกลไกการขับเคลื่อน
มาตรฐานการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสุขภาพ
และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการประชาพิจารณ์
"ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน" ขึ้น
รายละเอียดและกำหนดการ >> กำหนดการประชาพิจารณ์ 5 แห่ง (ฉบับแก้ไข).pdf
  สนใจสมัครได้ที่ :eckku@kku.ac.thโดยระบุ ชื่อ - สกุล / หน่วยงานที่สังกัด/อีเมล / เบอร์โทรติดต่อ
พร้อมทั้งระบุสถานที่เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ฯ ให้ชัดเจน
สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 089-7141177 ภายใน 42941-44
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
 แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
   คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
  บรรณาธิการแถลง .....................................................1
  มารู้จัก Seeding trial กันเถอะ...............................2
Mobile Medical App......................................4
แนะนำหนังสือ............................................................6
Erratum ............................................................................8
กำหนดการอบรม .................................................................9
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org