ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
 
 
     
  ประกาศ การแต่งตั้งประธาน
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) คนใหม่
 
   
     

หรือกรอก ใบสมัคร(ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด) แล้ว ส่งมายัง necast545@gmail.com
เบอร์ 02-561-2445 ต่อ 604
ติดต่อ คุณมิญชยา พิริยชาติ
เดือนมิถุนายน 2563
14 มิ.ย. 2563 Training day.
15 – 17 มิ.ย. 2563             คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
                                          Royal Thai Army Medical Department Institutional Review Board
18 – 20 มิ.ย. 2563             คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
                                          Ethics Committee Rajavithi Hospital
29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563         ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                          Chonprathan Hospital Ethics in Human Research
เดือนกรกฎาคม 2563
12 ก.ค. 2563 Training day
13 – 15 ก.ค. 2563            โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
                                         Institutional Review Board, Bangkok Hospital Head Quarters
16 – 18 ก.ค. 2563        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
                                   Siriraj Institutional Review Board (SIRB), Faculty of Medicine,
                                  Siriraj Hospital, Mahidol University
23 – 25 ก.ค. 2563        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Institutional Review Board
27 – 29 ก.ค. 2563        คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
                                  Vajira Institutional Review Board (VIRB), Faculty of Medicine, Vajira Hospital

  แจ้งการเลื่อนประชุมประจำปี FERCIT ปี 2563  
  เนื่องจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จะมีการจัดประชุมประจำปี FERCIT
ในช่วงเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม ของทุกปี
สำหรับปี ๒๕๖๓ นี้ แต่เดิมจะจัดการประชุมในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ทางชมรมฯ จึงขอเลื่อนการประชุมประจำปี FERCIT ออกไปก่อน
เมื่อสถานการณ์ปกติ จะได้แจ้งกำหนดจัดประชุมฯ ให้ทราบอีกครั้ง
   

รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
 แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
   คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
  สารจากประธาน .....................................................1
  จริยธรรมการวิจัยที่ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม........................................2
  สิ่งที่เห็น สิ่งที่เรียนรู้ และสิ่งที่น่าจะพัฒนา จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ............................4
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org