ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 2  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (ภาคเอกชน)
 3  คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 4  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 5  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C สายพยาบาลศาสตร์
 6  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
 7  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 10  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 11  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ชุด A ชุดกลาง
 12  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์
 13  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 14  คณะกรรมการวิจัยในคนวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 15  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลชัยภูมิ
 16  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 17  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลนครนายก
 18  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 19  กรรมการจริยธรรมและการวิจัยในคน โรงพยาบาลหาดใหญ่
 20  คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย โรงพยาบาลระยอง
 21  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 22  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 23  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 24  คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 25  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2
 26  คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก
 27  สุธิศา ล่ามช้าง(คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 28  ดร. สุกัญญา เตชกิตติรุ่งโรจน์(คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัย รังสิต)
 29  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 30  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 31  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 32  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน ม. ศรีนคริทรวิโรฒ
 33  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 34  คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม
 35  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมสถาบันโรคผิวหนัง
 36  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย(JREC)
 37  คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 38  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี
 39  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 40  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลนครพิงค์
 41  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 42  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 43  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต(ผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์)
 44  Human Subjects Protection Program, AFRIMS
 45  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กรมแพทย์ทหารเรือ
 46  สิทธิพร ชุลีธรรม
 47  คณะกรรมการจริยยธรรมการวิจัยในมนูษย์จังหวัดระยอง
 48  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 49  จริยธรรมการวิจัยในคนประจำคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 50  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

[1][2][3][4]
     
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org