ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 1  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
 2  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
 3  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจังหวัดกระบี่
 4  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 5  วราทิพย์ แก่นการ
 6  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 7  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 8  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 9  ดร.ปริญญา จิตอร่าม (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี)
 10  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 12  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 13  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 14  จริยธรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 15  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 16  คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
 17  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 18  นิตยา ปริญญาปริวัฒน์
 19  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 20  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
 21  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
 22  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 23  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลราชบุรี
 24  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 25  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 26  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 27  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 28  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สถาบันณรงค์ฤทธิ์แน่นกระโทก)
 29  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 30  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จังหวัดนครสวรรค์
 31  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 32  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 33  คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 34  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 35  คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 36  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
 37  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
 38  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 39  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 40  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 41  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 42  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 43  คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 44  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 45  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 46  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 47  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 48  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 49  คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
 50  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

[1][2][3][4]
     
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org