ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 1  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา
 2  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 3  นายกมลภู ถนอมสัตย์
 4  ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม)
 5  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
 6  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
 7  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจังหวัดกระบี่
 8  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 9  วราทิพย์ แก่นการ
 10  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 11  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
 12  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 13  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
 14  ดร.ปริญญา จิตอร่าม (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี)
 15  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 16  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 17  จริยธรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 18  คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
 19  คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 20  นิตยา ปริญญาปริวัฒน์
 21  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 22  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
 23  คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 24  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์
 25  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 26  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลราชบุรี
 27  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 28  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สถาบันณรงค์ฤทธิ์แน่นกระโทก)
 29  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 30  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จังหวัดนครสวรรค์
 31  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 32  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 33  คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 34  คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 35  คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[1][2][3]
     
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org